เอกสารประกอบ NQIS_Workshop_Presentations

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดทำกรอบและแผนงานภายใต้โปรแกรม 12 ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศด้านการรับรองระบบงาน และการตรวจสอบและรับรอง

วันที่ 23-24 กันยายน 2562
ลงทะเบียนเวลา เวลา 8.30 น.
ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

Download Attachments

# File Date added Downloads
1 pdf 00-Programme 23/09/2019 10:53 am 204
2 pdf 01-Introduction_to_NQIS_Workshop 23/09/2019 10:53 am 169
3 pdf 04-NQIforP12Workshop_23092562-KW 23/09/2019 10:53 am 179
4 pdf 05-Introduction_to_Programme_12_NQIS-SS 23/09/2019 10:54 am 192
5 pdf 06_NQI_International_UN 23/09/2019 10:54 am 162
6 pdf 07-Introduction_to_DAY_2_NQIS_Workshop-SS 24/09/2019 8:58 am 78
Posted in ไม่มีหมวดหมู่.