เอกสาร

Download Attachments

# File Date added Downloads
1 pdf การจัดการและการทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร โดย นายพิเชษ วงษ์นุช 29/12/2017 10:24 am 7502
2 pdf การสอบกลับได้ของผลการวัดทางเคมี และการสาธิตการวัดค่าความหวานโดยใช้ Refractometer โดย ดร. กิตติยา เชียร์แมน 14/09/2017 1:27 pm 11522
3 pdf การประเมินผลการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison) และการทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing) โดย ดร.จริยา บัวเจริญ และดร.นรินทร์ จันทวงศ์ 14/09/2017 8:55 am 5802
4 pdf การทวนสอบ Thermo-hygrometer ด้วยสารละลายเกลืออิ่มตัว โดย คุณธสร สิงหะเนติ นักมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ 21/04/2016 4:47 pm 1623
5 pdf TRM วัสดุอ้างอิงของไทยเพื่อ Lab ไทย โดย ดร.กิตติยา เชียร์แมน นักมาตรวิทยา วิเคราะห์อินทรีย์เคมี/วิทยาเคมีและชีวภาพ 21/04/2016 4:47 pm 1322
6 pdf การใช้งานเทอร์โมมิเตอร์อย่างถูกวิธีสำหรับอุตสาหกรรมหนัก โดย ดร.นฤดม นวลขาว นักมาตรวิทยา อุณหภูมิเชิงแผ่รังสี/อุณหภูมิ 21/04/2016 4:47 pm 1854
7 pdf หลักการเลือกหน่วยบริการสอบเทียบ Analyzer และ Detector และการนำผลการวัดไปใช้งานอย่างมืออาชีพ โดย คุณรติรัตน์ สินวีรุทัย นักมาตรวิทยา วิเคราะห์ก๊าซ/เคมีและชีวภาพ 21/04/2016 4:47 pm 1531
8 pdf บทความเรื่องการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดโดยวิธีการจำลองมอนติคาร์โล โดย พล.อ.ต. ดร. เพียร โตท่าโรง 21/04/2016 4:47 pm 1730
9 pdf บทความเรื่องการเปรียบเทียบค่าความไม่แน่นอนของการวัดโดยวิธีจำลองมอนติคาร์โลกับวิธีมาตรฐานตาม GUM โดย พล.อ.ต. ดร. เพียร โตท่าโรง 21/04/2016 4:48 pm 1608
10 pdf ความสำคัญของมาตรวิทยากับการวินิจฉัยทางการแพทย์ การวัดทางด้านอุณหภูมิ โดย คุณวัลลภ มหัทธนันชัย 21/04/2016 4:47 pm 1502
11 pdf ความสำคัญของมาตรวิทยากับการวินิจฉัยทางการแพทย์ โดย รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค 21/04/2016 4:48 pm 1987