อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่อง Roundness measuring instrument

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย พีรพัฒน์ พรหมมาศ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ปนัดดา สละชีพ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว อัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์ ชำระเงินแล้ว
4 นาย พงศ์ธร กำแพงแก้ว รอการชำระเงิน
5 นาย บุญเลิศ วันดี รอการชำระเงิน
6 นางสาว กัณจณา ว่องไว รอการชำระเงิน
7 นาย สิทธิ์ชัย ไกรวัฒสม รอการชำระเงิน
8 นาย สุชาครีย์ บุญยัง รอการชำระเงิน
9 นาย นุกูล โสภา รอการชำระเงิน
10 นาย พิทักษ์ กองซอน รอการชำระเงิน
11 นาย ปิยณัฐ จันทร์จรมานิตย์ รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :