อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ภิรมย์สุข สวยสม รอการชำระเงิน
2 นาย ธนารักษ์ ผลเจริญ รอการชำระเงิน
3 นาย สมยศ สร้อยนาค รอการชำระเงิน
4 ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัยนา ใจรังษี รอการชำระเงิน
5 นาง สุพัตรา ไชยพานิชย์ รอการชำระเงิน
6 นาย อิศราวุธ เทพพิมาน รอการชำระเงิน
7 นางสาว จรุงลักษณ์ พันธ์ประมูล รอการชำระเงิน
8 นางสาว อนงค์จิตร เจริญสุข รอการชำระเงิน
9 นาย จิมมี้ สตีวาร์ค รอการชำระเงิน
10 นาย ณัทธนกฤต ทองดอนหัน รอการชำระเงิน
11 นาย มงคล ส่องสี รอการชำระเงิน
12 นาย ชณัญ ชนะสิทธิ์ รอการชำระเงิน
13 นางสาว อังสุมารินทร์ ทรัพย์กุล รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :