อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบและการประยุกต์ใช้ไพรานอมิเตอร์

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว เยาวเรศ จันทร์อุดม รอการชำระเงิน
2 นาย อนุพันธ์ โตเชื้อ รอการชำระเงิน
3 นาย นัฐพล บุญมี รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :