อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายและบรรยากาศ**(ส่ง Cer วันที่ 13 ธ.ค. 62)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย อนุวัฒน์ เครืองาม ชำระเงินแล้ว
2 นาย ทศวรรษ ปิ่นทอง ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว เหนือฝัน สังข์ชุม ชำระเงินแล้ว
4 นาย สืบศักดิ์ อังครินทร์ ชำระเงินแล้ว
5 นาย ณัฐพล ชวนเกษม ชำระเงินแล้ว
6 นาย สาธร รัศมี ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว ณัฐณิชา เสริมมติวงศ์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว พิชาดา เขียวนรภัย ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว คุณาลยา สถานสถิตย์ ชำระเงินแล้ว
10 นาง มนันยา รักชาติ ชำระเงินแล้ว
11 นาย สมคิด ปิ่นทอง ชำระเงินแล้ว
12 นาย อิทธิพล อนุศักดิ์พิทยา ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว นภัสวัณณ์ น้อยวงศ์ ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว ธนิตา หมื่นวิชิต ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :