อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายและบรรยากาศ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาง มนันยา รักชาติ รอการชำระเงิน
2 นาย สมคิด ปิ่นทอง รอการชำระเงิน
3 นางสาว ณัฐณิชา เสริมมติวงศ์ รอการชำระเงิน
4 นางสาว พิชาดา เขียวนรภัย รอการชำระเงิน
5 นาย อนุวัฒน์ เครืองาม รอการชำระเงิน
6 นาย ทศวรรษ ปิ่นทอง รอการชำระเงิน
7 นางสาว เหนือฝัน สังข์ชุม รอการชำระเงิน
8 นางสาว ชไมพร สุขธัมม์รักษา รอการชำระเงิน
9 นาย อภิชัย ศรีมาลา รอการชำระเงิน
10 นาย อำนาจ เสมอคำ รอการชำระเงิน
11 นาย อิทธิพล อนุศักดิ์พิทยา รอการชำระเงิน
12 นาย มงคล อัศวโอฬาร รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :