อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่องระบายและบรรยากาศ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย อนุวัฒน์ เครืองาม รอการชำระเงิน
2 นาย ทศวรรษ ปิ่นทอง รอการชำระเงิน
3 นางสาว เหนือฝัน สังข์ชุม รอการชำระเงิน
4 นางสาว ชไมพร สุขธัมม์รักษา รอการชำระเงิน
5 นาย อภิชัย ศรีมาลา รอการชำระเงิน
6 นาย อำนาจ เสมอคำ รอการชำระเงิน
7 นาย อิทธิพล อนุศักดิ์พิทยา รอการชำระเงิน
8 นาย มงคล อัศวโอฬาร รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :