อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว อุษณา เที่ยงมณี ชำระเงินแล้ว
3 นาย วรโชติ ประไพสุวรรณ ชำระเงินแล้ว
4 นาย ณฐกร พิสุทธิ์ไพศาล ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :