อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ รอการชำระเงิน
2 นาย วรโชติ ประไพสุวรรณ รอการชำระเงิน
3 นาย เกรียงไกร กรรณ์เกตุแก้ว รอการชำระเงิน
4 นาย สมชาย โอนตึ่ง รอการชำระเงิน
5 นาย ปิยชาติ โชติผล รอการชำระเงิน
6 นางสาว เพชรไพลิน ปรางบาง รอการชำระเงิน
7 นางสาว จีรวรรณ แพน้อย รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :