อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย เกรียงไกร กรรณ์เกตุแก้ว ชำระเงินแล้ว
2 นาย ชลอ หวังรังสิมากุล ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว เอื้อมพร จิตรเจริญ ชำระเงินแล้ว
4 นาย จารึก มีเชื้อ ชำระเงินแล้ว
5 นาย อิศรา อิสรารักษ์ชีวิน ชำระเงินแล้ว
6 นาย สุริยา ครุสาตะ ชำระเงินแล้ว
7 นาย ศิริธน เอื้อบุญกนก ชำระเงินแล้ว
8 นาย อัครวัฒน์ ไชยพันธ์ุ ชำระเงินแล้ว
9 นาย อนุรักษ์ เรียมใจเย็น ชำระเงินแล้ว
10 นาย เจษฎา ดวงมณฑา ชำระเงินแล้ว
11 นาย วาที รัตนวิไล ชำระเงินแล้ว
12 นาย ธีรพงษ์ เจริญศิลป์ ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว ทิพภา เอี่ยมสอาด ชำระเงินแล้ว
14 นาย ไพรวัลย์ แซ่โฟ้ง รอการชำระเงิน
15 นาย ชินกร น้อยจันทร์ รอการชำระเงิน
16 นาย ธีระ ปัญญาอภิวงศ์ รอการชำระเงิน
17 นางสาว เสาวลักษณ์ สุคำภา รอการชำระเงิน
18 นาย เอกพล จองโชติศิริกุล รอการชำระเงิน
19 นาย ศิลา ทองคำ รอการชำระเงิน
20 นาย จักรพันธุ์ จักขุจันทร์ รอการชำระเงิน
21 นาย มาฆะ เลิศกาญจนศักดิ์ รอการชำระเงิน
22 นางสาว มิ่งขวัญ จงประสานวงศ์ รอการชำระเงิน
23 นางสาว ศิริรัตน์ ผดุงยศ รอการชำระเงิน
24 นางสาว โสจิรัตน์ คงเจริญวงศ์ รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :