อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001**(ส่ง Cer วันที่ 28 พ.ย.62)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ชลอ หวังรังสิมากุล ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว เอื้อมพร จิตรเจริญ ชำระเงินแล้ว
3 นาย จารึก มีเชื้อ ชำระเงินแล้ว
4 นาย อิศรา อิสรารักษ์ชีวิน ชำระเงินแล้ว
5 นาย สุริยา ครุสาตะ ชำระเงินแล้ว
6 นาย ศิริธน เอื้อบุญกนก ชำระเงินแล้ว
7 นาย อัครวัฒน์ ไชยพันธ์ุ ชำระเงินแล้ว
8 นาย อนุรักษ์ เรียมใจเย็น ชำระเงินแล้ว
9 นาย เจษฎา ดวงมณฑา ชำระเงินแล้ว
10 นาย วาที รัตนวิไล ชำระเงินแล้ว
11 นาย ธีรพงษ์ เจริญศิลป์ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว ทิพภา เอี่ยมสอาด ชำระเงินแล้ว
13 นาย ธีระ ปัญญาอภิวงศ์ ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว เสาวลักษณ์ สุคำภา ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว ศิริรัตน์ ผดุงยศ ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว มิ่งขวัญ จงประสานวงศ์ ชำระเงินแล้ว
17 นาย ชินกร น้อยจันทร์ ชำระเงินแล้ว
18 นาย ศิลา ทองคำ ชำระเงินแล้ว
19 นาย จักรพันธุ์ จักขุจันทร์ ชำระเงินแล้ว
20 นาย มาฆะ เลิศกาญจนศักดิ์ ชำระเงินแล้ว
21 นาย เอกพล จองโชติศิริกุล ชำระเงินแล้ว
22 นาย นันทวัฒน์ ธนัตถ์พาณิชย์ ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว โสจิรัตน์ คงเจริญวงศ์ ชำระเงินแล้ว
24 นาย ไพรวัลย์ แซ่โฟ้ง ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :