อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน ISO 7500-1 (UTM)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย วิชาญ วงษ์เวช ชำระเงินแล้ว
2 นาย อมรชัย ภูมิวิเศษ ชำระเงินแล้ว
3 นาย นพรัตน์ ชโลธร ชำระเงินแล้ว
4 นาย ปุณธี ปุณศรี ชำระเงินแล้ว
5 นาย สรรพสิทธิ์ แย้มสระใส ชำระเงินแล้ว
6 นาย เจริญศักดิ์ แก้วลอย ชำระเงินแล้ว
7 นาย ภาณุพงค์ มาไกล ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ณภาภัช วิลาลักษณ์ รอการชำระเงิน
9 นาย วินัย สีเที่ยงธรรม รอการชำระเงิน
10 นาย ธัชกร บุรีวงศ์ รอการชำระเงิน
11 นาย อุทิศ รักสัจจะ รอการชำระเงิน
12 นาย เทวินทร์ วุฒิเสลา รอการชำระเงิน
13 นาย นัฐพงษ์ ทองเสมียน รอการชำระเงิน
14 นาย เสกสรร เจริญราช รอการชำระเงิน
15 นาย อรรษฎา พุทธปวรางกูร รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :