อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึง-กด ตามมาตรฐาน ISO 7500-1 (UTM)**(ส่ง Cer วันที่ 28 พ.ย.62)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย วิชาญ วงษ์เวช ชำระเงินแล้ว
2 นาย อมรชัย ภูมิวิเศษ ชำระเงินแล้ว
3 นาย นพรัตน์ ชโลธร ชำระเงินแล้ว
4 นาย ปุณธี ปุณศรี ชำระเงินแล้ว
5 นาย สรรพสิทธิ์ แย้มสระใส ชำระเงินแล้ว
6 นาย เจริญศักดิ์ แก้วลอย ชำระเงินแล้ว
7 นาย ภาณุพงค์ มาไกล ชำระเงินแล้ว
8 นาย เทวินทร์ วุฒิเสลา ชำระเงินแล้ว
9 นาย นัฐพงษ์ ทองเสมียน ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว ณภาภัช วิลาลักษณ์ ชำระเงินแล้ว
11 นาย วินัย สีเที่ยงธรรม ชำระเงินแล้ว
12 นาย อุทิศ รักสัจจะ ชำระเงินแล้ว
13 นาย กฤษฎา วัจนา ชำระเงินแล้ว
14 นาย สราวุธ เครือปาน ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :