สัมมนาทางวิชาการในงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019

หลักสูตร ISO17025:2017 ส่งผลกระทบอย่างไรกับห้องปฏิบัติการ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ปาจรีย์ โภคาพันธ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2 นาง จิลมิกา แสนพลพัฒน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3 นาย ปิยชาติ โชติผล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
4 นาย สมชาย โอนตึ่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
5 นาย เกรียงไกร พัฒนภักดี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
6 นางสาว พีระพร ทองบาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
7 นางสาว พีระพร ทองบาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
8 นางสาว ศรัจจันทร์ แววสุวรรณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
9 นางสาว เบญจวรรณ สรรพวงศ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
10 นาง นันธิญา งามพริ้ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
11 นาง อรุณี บำรุงธรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
12 นาย รเมศ พาพิมพ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
13 นาย เอนก พรมบ่อ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
14 นาย วิรัช อัศวนัดดา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
15 นาย ชาตรี คำผุย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
16 นาย ทวีศักดิ์ พรหมศร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
17 นางสาว ณัฎฐ์กัลย์  กลิ่นบัวแก้ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
18 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวัฒน์ แดงจันทึก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
19 นาย กฤตย์ศิวัช วินิจบุตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
20 น.ส. วรัญญา บุตรพา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
21 นาง สกาวรัตน์ อิ่มสมัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
22 นาย เกษม รักษ์แป้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
23 นางสาว วิชุดา เสงี่ยมพงษ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
24 นางสาว สุภาณีย์ โกสินทร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
25 นาย รุ่งทิวา ทวีทรัพย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
26 นาย ลิขิต พินิจมนตรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
27 น.ส. จิรฐา อำยะศิริ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
28 น.ส. ศศิธร นามบุญลือ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
29 นาย สุธิพงษ์ สุวรรณวงศ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
30 นางสาว จิรามณี บุราคร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
31 นางสาว พิมลทิพ จันทร์วิเศษสิน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
32 นางสาว จุรีรัตน์ ธาราอมรรัตน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
33 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รุ่งนภา คงเจริญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
34 นาย อนุวัฒน์ อินตาพวง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
35 นาย ณัฐเนตร นามจัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย
36 นาย วิสา เพ็ญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
37 นาย สมบูรณ์ งามพรชัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
38 นาย ชัยนรินทร์ โกยะมาตย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
39 นาย พีรพล จิตรลดาวงศ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
40 นางสาว ณฐอร วุ่นเชื้อ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
41 นาย มงคล บูรภักดิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
42 น.ส. แววดาว เพชรสีทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
43 นาย สิทธิโชค จิรภักดีสกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
44 นาย พิจิตร หลักคำ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
45 นาย นพดล หลวงอาจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
46 นาย ธีระพล จิตรแก้ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
47 น.ส. สิรณาลัลน์ เลิศมณีเศรษฐ์ศิริ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
48 น.ส. ศศิวิมล สังขตะอำพน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
49 นาย ธนวัฒน์ แก้วพวง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
50 น.ส. พบพร เฟยธิกา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
51 นางสาว ธนพร ลิ่มศิริปัญญา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
52 นาย สิทธิชัย โตนาค ไม่เสียค่าใช้จ่าย
53 นา รังสรรค์ พรร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
54 นส. พรอุมา นนท์กรนันทน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
55 นาย ยงยุทธ ดีโพรัมย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
56 นส. เกษณีย์ เอื้อทวีพล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
57 นาย ทองสา สุดแสนยา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
58 นางสาว อนันตา ส่งแสงเติม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
59 นาย เอกสิทธิ์ แตงอ่อน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
60 นางสาว พรพิมล เทียนทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
61 นางสาว กนกภรณ์ ชัชวาลย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
62 นางสาว ปานไพลินท รุจิพรรณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
63 พ.ต.ท.หญิง ภัทรมณ ยงพานิช ไม่เสียค่าใช้จ่าย
64 นางสาว ทิพยรัตน์ เจริญประโยชน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
65 พ.ต.อ.หญิง ธีรินทร์ สินไชย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
66 พ.ต.ท.หญิง ภัทรพร ชดช้อย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
67 นาย ภิรมน ไขแสงทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
68 นางสาว อรชิรา ศุภางค์วิพุธ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
69 นาย เสฎฐวุฒิ เนื้อทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
70 นางสาว พิไลพร ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
71 นาย ยุทธภูมิ วงษ์พยัคฆ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
72 นาย ธีรชัย กิตติมานะสกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
73 นางสาว ภูษณิศา ส่างทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
74 นางสาว กริชญา นนทโชติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
75 นาย ศุภรักษ์ เกาะมั่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
76 นาย กิติวุฒิ คงบรรทัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย
77 นางสาว อนัญพร เงินธรรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
78 นาง นราพร เกิดวัดเกาะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
79 นาย อรรณพ ศรีเรือง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
80 นางสาว มัทรี พวงดี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
81 นาง เพ็ญนภา เนตรสุวรรณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
82 นาย ชัยสัณฑ์ ศรีวิชชุพงษ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
83 นาย ชาญชัย ราชนิกร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
84 นาย สงค์กา มุ่งคุณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
85 นาย องอาจ ลักษณะวิบูลย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
86 นางสาว สมฤดี วงษ์สุวรรณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
87 นางสาว กชมน เสนานคร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
88 นางสาว หทยา ฤทธิ์มงคล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
89 นาย เอกลักษณ์ ลีลาบริหาร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
90 ดร. กนิษฐา วงศ์ใหญ่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
91 นางสาว นุชรินทร์ หวังดีนิรันดร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
92 นางสาว ภัคสิริ ลิกขะไชย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
93 นางสาว จิรภัทร ศิลมั่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
94 น.ส. จิรภา เจรจาปรีดี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
95 นาย ธีรพงศ์ นาคทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
96 นาย นิวัตร คุณาวงศ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
97 นาย นนทวัฒน์ จิตตะวงศ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
98 นางสาว ศรียุดา ตาสี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
99 นางสาว วันนิษา เหล็กสิงห์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
100 นางสาว วัชราพรรณ กลิ่นสิงห์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
101 นาย นัฐพล บุญมี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
102 นางสาว พัชราวรรณ พ่วงสำราญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
103 นาย ชวลิต วงษ์นามใหม่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
104 นาย สิทธิชัย มังกรฤทธิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
105 นาย ดำรงค์ บุญโสภณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
106 นาย พีรวัฒน์ ศรีศักดิ์สมบูรณ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
107 นาย รุ่งโรจน์ เจนกิจตระกูลชัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
108 นาย สุรพัศ บุญโต ไม่เสียค่าใช้จ่าย
109 นาย วันชนะ วิชาชาญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
110 นาย อุดร พวงงาม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
111 นางสาว พัทธนันท์ งามรัตนไพบูลย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
112 นางสาว ลำพึง พึ่งพา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
113 นางสาว กฤตยา แสนสุรัตน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
114 นาย สันติ หาญกิจอุดมสุข ไม่เสียค่าใช้จ่าย
115 นางสาว อัญชลี กองอินทร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
116 นาย ชนินธ์ พิมพ์ศรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
117 นาย เจริญชัย พวงเงิน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
118 นาย ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
119 นาง อุษา อินทกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
120 นาย ภาณุพัฒน์ หนูจีน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
121 นาย ปฏิวัติ ห้าวหาญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
122 นางสาว นันทนา เนืองนอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
123 นางสาว รัชดา ขวัญตน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
124 นางสาว อนงค์นาฏ เกตสระ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
125 นาย ธนอรรถ เตือประโคน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
126 นาย ธนบดี ศิริสุขเกษม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
127 นางสาว ฐิติมา มูลอุด ไม่เสียค่าใช้จ่าย
128 นางสาว นุชติยา บาตสุวรรณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
129 นาง ศิริวรรณ สุขวิลัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
130 นาย ธีรพร ติละกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
131 นาย ชัยณรงค์ ลุนไชยา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
132 นางสาว นันทวัน สุทธายวงศ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
133 นาย อุทิศ รักสัจจะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
134 นางสาว มณฑาทิพย์ คำติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
135 นางสาว กรณิการ์ ดิษฐสุวรรณกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
136 นาย ปรัชฌา ตันปิ่นเพ็ชร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
137 นาย กิตติ์ธีธัช ถิรฐิติพงศ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
138 นาย สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
139 นางสาว ดลนภา ทัพสวัสดิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
140 นาย พฤฒิภูมิ กิตติพิชญ์บุญญา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
141 นาย เกียรติยศ สายโสภา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
142 นางสาว ชลธิชา สุวรรณชาศรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
143 ว่าที่ร้อยตรี รุ่งนภา ชื่นฤทัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
144 นาย ศรายุทธ โตเชื้อ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
145 นางสาว ชนินทร อักษรวงศ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
146 นางสาว เมธาวี คุ้มขำ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
147 นางสาว ศิรินภา บุญโต ไม่เสียค่าใช้จ่าย
148 นาย ยุทธนา โพพินิจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
149 นาย จักรพันธ์ นาคสุวรรณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
150 นางสาว สายทอง ม่วงมณี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
151 นางสาว ผกามาศ เเซจั่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
152 นางสาว โสรญา ศรีอุดร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
153 นางสาว อภิญญา เทียนมนต์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :