สัมมนาทางวิชาการในงาน THAILAND LAB INTERNATIONAL 2019

หลักสูตร ความดันกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และการทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาง จิลมิกา แสนพลพัฒน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2 นาย อานนท์ พันธุสุวรรณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3 นางสาว ฟ้าทิพย์ แหกาวี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
4 นางสาว พรเพ็ญ ผ่านสำแดง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
5 นาย ขวัญชัย สุขมา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
6 นางสาว สิริพร ทิมกระโทก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
7 นาย กันตพงศ์ พลเสน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
8 นางสาว จิรานุช เผ่าจำรูญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
9 นางสาว ขวัญฤทัย คะนันชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
10 นาย วันเฉลิม เเข็งการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
11 นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเรือง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
12 นางสาว ชมพุฒ นครราช ไม่เสียค่าใช้จ่าย
13 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวัฒน์ แดงจันทึก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
14 นาย กฤตย์ศิวัช วินิจบุตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย
15 นาย เผ่าไท เจริญสุระสถล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
16 นาย เกียรติศักดิ์ สายแก้ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
17 นาย อำพล สุขชื่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
18 นาย อนันต์ สิรันทวิเนติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
19 นาย รุ่งทิวา ทวีทรัพย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
20 นางสาว สุภาณีย์ โกสินทร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
21 นางสาว วิชุดา เสงี่ยมพงษ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
22 นาย ลิขิต พินิจมนตรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
23 นาย อติเทพ ใจมั่น ไม่เสียค่าใช้จ่าย
24 นางสาว จันทิมา อรุณศิริ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
25 นางสาว ณัฏฐา ธาราภูมิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
26 นางสาว นิจรินทร์ วงษ์วัฒนกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
27 นาย อานนท์ สว่างเมฆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
28 นางสาว ศรีสุนีย์ ชีวเมธี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
29 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รุ่งนภา คงเจริญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
30 นาย กฤษกร เต็มเปี่ยม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
31 นาย พีรพล จิตรลดาวงศ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
32 นาย อนุวัฒน์ อินตาพวง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
33 นาย สิทธิโชค จิรภักดีสกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
34 นาย นพดล หลวงอาจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
35 นาย เสฎฐวุฒิ เนื้อทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
36 นางสาว ภาณุมาศ นกดี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
37 นาย อรรณพ ศรีเรือง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
38 นาย ชัยสัณฑ์ ศรีวิชชุพงษ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
39 นาย ปรีชา ภวะโชติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
40 นาย วรานนท์ ปาสะและ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
41 นาย นัฐพล บุญมี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
42 นางสาว พัชราวรรณ พ่วงสำราญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
43 นางสาว กรณิการ์ ดิษฐสุวรรณกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
44 นาย อำนวย สิมมะโรง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :