อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว กชมน เสนานคร ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว สมฤดี วงษ์สุวรรณ ชำระเงินแล้ว
3 นาย ณชพรรธน์ เหรียญนฤมลพร ชำระเงินแล้ว
4 นาย เนตร หองษา ชำระเงินแล้ว
5 นาย เอกลักษณ์ ประเวศจรรยา ชำระเงินแล้ว
6 นาย เอกพล เมฆรารัตน์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว วิไลลักษณ์ บุญเจิด ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ยุพฤทธิ์ วงค์สุโธ ชำระเงินแล้ว
9 นาย กิตติภพ บุญเลิศ ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว พรทิพย์ ชะรา ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว นิจวรรณ เชิญชม ชำระเงินแล้ว
12 นาย ชนาธิป ทุมทอง ชำระเงินแล้ว
13 นาย ธัญญลักษณ์ กฤตศักดิ์วัฒนา ชำระเงินแล้ว
14 นาย พันชัย พันธ์จินดา ชำระเงินแล้ว
15 นาย พงษ์ศักดิ์ ภาแกดำ ชำระเงินแล้ว
16 นาย ณัฐพงศ์ นิยมแก้ว ชำระเงินแล้ว
17 นาย วิษณุ ทองดี ชำระเงินแล้ว
18 นาย อุทิศ ประเทืองพัฒนากุล ชำระเงินแล้ว
19 นาย คมกริช พยัคฆ์เกษม ชำระเงินแล้ว
20 พันจ่าเอก เดชา งามตา ชำระเงินแล้ว
21 จ่าเอก ธีรภัทร์ ยุทธวิธี ชำระเงินแล้ว
22 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :