อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย วชิรวิทย์ คงยืน ชำระเงินแล้ว
2 นาย วิฑูรย์ สุภาจันทร์ ชำระเงินแล้ว
3 นาย ณัฐพล เหลื่อมกุมมาร ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว หทยา ฤทธิ์มงคล ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ฑิตฐิตา อุปมา ชำระเงินแล้ว
6 นาง กัลยานี สมิท ชำระเงินแล้ว
7 นาย อุกฤษฎ์ พุ่มพับ ชำระเงินแล้ว
8 นาย ศุภวัฒน์ สุจิตรานุช ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว สุจิตรา สุภายุทธิ์ ชำระเงินแล้ว
10 นาย วัชรินทร์ จันทรโชติ ชำระเงินแล้ว
11 นาย สุเมธา ศาสตร์ทยารัฐ ชำระเงินแล้ว
12 นาย อมฤทธิ์ อินทร์แก้ว ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว สิริลดา คุ้มสมบัติ ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว อำภา เทพารักษ์ ชำระเงินแล้ว
15 นาย วิษณุ ทองดี ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว ภัฏธิดา พุทธชาติ รอการชำระเงิน
17 นาย ชานนท์ คงแก้ว รอการชำระเงิน
18 นาย กฤตเมธ ตั้งประทีป รอการชำระเงิน
19 นาย พีรศุษม์ แม้นเหมือน รอการชำระเงิน
20 นาย วัชระนนท์ จันทร์อุดม รอการชำระเงิน
21 พันจ่าเอก เดวิท ทิคำ รอการชำระเงิน
22 พ.จ.อ. สโรช เกตุสยาย รอการชำระเงิน
23 นาย โกเมศ ทองดีเลิศ รอการชำระเงิน
24 นาย ชัยพร ไทภากรณ์ รอการชำระเงิน
25 นาย ศักดา พลทรัพย์ รอการชำระเงิน
26 นาย วสันต์ เมืองฮาม รอการชำระเงิน
27 นาย วรพงษ์ คำดี รอการชำระเงิน
28 นาย ชาตินักรบ เธียรจินดากุล รอการชำระเงิน
29 นาย พศวีร์ เมฆทันต์ รอการชำระเงิน
30 นางสาว ปารียา ทิพย์โอสถ รอการชำระเงิน
31 นางสาว ศศินันท์ กองจับ รอการชำระเงิน
32 นาย เกรียงศักดิ์ อุ้ยคัชชะ รอการชำระเงิน
33 นาย ศรัณญ์พงศ์ สุขุมศิริชาติ รอการชำระเงิน
34 นาย เอกชัย พลธรรม รอการชำระเงิน
35 นาย ธีรวัฒน์ ยืนยงค์ รอการชำระเงิน
36 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :