อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาง เสาวนีย์ อยู่พูน รอการชำระเงิน
2 พันจ่าเอก เดวิท ทิคำ รอการชำระเงิน
3 พ.จ.อ. สโรช เกตุสยาย รอการชำระเงิน
4 นางสาว น้ำฝน สืบวงษา รอการชำระเงิน
5 นางสาว สาวิตรี พันธุ์นาค รอการชำระเงิน
6 นาย ชุติพงศ์ เอื้อฐิตาภรณ์ รอการชำระเงิน
7 นางสาว สุชัญญา อิสริยะกุลกล้า รอการชำระเงิน
8 นาย นพดล ศรีมีเอี่ยม รอการชำระเงิน
9 นาย เอกวิทย์ เทียบทรง รอการชำระเงิน
10 นาย วิรัตน์ ฤกษ์ศิริ รอการชำระเงิน
11 นาย อภิรักษ์ ทักษิณบุตร รอการชำระเงิน
12 นางสาว อนันทิตา แสงสุริยวงษ์ รอการชำระเงิน
13 นาย มงคล แดงเจริญ รอการชำระเงิน
14 นาย พจนารถ ดวงสุวรรณ รอการชำระเงิน
15 นางสาว ณิฎฐ์ชกานต์ กระแจ่ม รอการชำระเงิน
16 นางสาว ปารียา ทิพย์โอสถ รอการชำระเงิน
17 นาย นวพล ทองทิพย์ รอการชำระเงิน
18 นาย ภาณุมาศ รอดคลองตัน รอการชำระเงิน
19 นาย เกรียงศักดิ์ อุ้ยคัชชะ รอการชำระเงิน
20 น.ส. สุชาวดี ค่ายเพ็ชร รอการชำระเงิน
21 นางสาว ฐิรญากานต์ เดชแทน รอการชำระเงิน
22 นางสาว วัชรีวรรณ บุญส่งศรี รอการชำระเงิน
23 นาย ศรัณญ์พงศ์ สุขุมศิริชาติ รอการชำระเงิน
24 นาย กุลธร อรมุต รอการชำระเงิน
25 นางสาว วรินทร์ลดา กังวาลนรากุล รอการชำระเงิน
26 นางสาว ปิยะนุช วิจิตรเมฆทอง รอการชำระเงิน
27 นาย ณภัทร คูสุวรรณ์ รอการชำระเงิน
28 นาย สราวุธ แสงจันทร์ รอการชำระเงิน
29 นาย สุรศักดิ์ วงษ์สูง รอการชำระเงิน
30 นาย ชัยวรรธน์ มณมงคล รอการชำระเงิน
31 นาย ลาภิศ จูสิงห์ รอการชำระเงิน
32 นาง อรุณี บำรุงธรรม รอการชำระเงิน
33 นางสาว นุชสรา อ่อนส้มกิจ รอการชำระเงิน
34 นางสาว วันดี เทียมศร รอการชำระเงิน
35 นางสาว ประพิมพร จุฬพุฒิพงษ์ รอการชำระเงิน
36 นางสาว นารี สมฤทธิ์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :