อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สุรศักดิ์ วงษ์สูง รอการชำระเงิน
2 นาย ชัยวรรธน์ มณมงคล รอการชำระเงิน
3 นาย ลาภิศ จูสิงห์ รอการชำระเงิน
4 นาง อรุณี บำรุงธรรม รอการชำระเงิน
5 นางสาว นุชสรา อ่อนส้มกิจ รอการชำระเงิน
6 นางสาว วันดี เทียมศร รอการชำระเงิน
7 นางสาว ประพิมพร จุฬพุฒิพงษ์ รอการชำระเงิน
8 นางสาว นารี สมฤทธิ์ รอการชำระเงิน

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :