อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 2**(ส่ง Cer วันที่ 13 ก.พ. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ประพิมพร จุฬพุฒิพงษ์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว สุชาวดี ค่ายเพ็ชร ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว ปารียา ทิพย์โอสถ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว นุชสรา อ่อนส้มกิจ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว สุชัญญา อิสริยะกุลกล้า ชำระเงินแล้ว
6 นาย นาวาวีย์ มินเด็น ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว วันดี เทียมศร ชำระเงินแล้ว
8 นาง อรุณี บำรุงธรรม ชำระเงินแล้ว
9 นาย ณภัทร คูสุวรรณ์ ชำระเงินแล้ว
10 นาย ศรัณญ์พงศ์ สุขุมศิริชาติ ชำระเงินแล้ว
11 นาย นพดล ศรีมีเอี่ยม ชำระเงินแล้ว
12 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภูสุฎา เพ็ชรแบน ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว ภัฏธิดา พุทธชาติ ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว นารี สมฤทธิ์ ชำระเงินแล้ว
15 นาย นวพล ทองทิพย์ ชำระเงินแล้ว
16 นาย ภาณุมาศ รอดคลองตัน ชำระเงินแล้ว
17 นาย เอกวิทย์ เทียบทรง ชำระเงินแล้ว
18 น.ส. เกษศิรินทร์พร กูลเกื้อ ชำระเงินแล้ว
19 นาย สุรศักดิ์ วงษ์สูง ชำระเงินแล้ว
20 นาย ชัยวรรธน์ มณมงคล ชำระเงินแล้ว
21 นาย พจนารถ ดวงสุวรรณ ชำระเงินแล้ว
22 นางสาว ณิฎฐ์ชกานต์ กระแจ่ม ชำระเงินแล้ว
23 นาย อภิรักษ์ ทักษิณบุตร ชำระเงินแล้ว
24 พันจ่าเอก เดวิท ทิคำ ชำระเงินแล้ว
25 พ.จ.อ. สโรช เกตุสยาย ชำระเงินแล้ว
26 นาย ลาภิศ จูสิงห์ ชำระเงินแล้ว
27 นาย สราวุธ แสงจันทร์ ชำระเงินแล้ว
28 นาง เสาวนีย์ อยู่พูน ชำระเงินแล้ว
29 น.ส อุษา ศิรินันทวิทยา ชำระเงินแล้ว
30 นางสาว เตชินี พ่วงพี ชำระเงินแล้ว
31 นางสาว วิชุดา เข็มพันธ์ ชำระเงินแล้ว
32 นาง มณฑาทิพย์ พงษ์ศิริ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :