อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประเมินความไม่แน่นอนทางการวัดของการทดสอบและสอบเทียบ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว อภิชญา สังข์ทอง รอการชำระเงิน
2 นาย พีรศุษม์ แม้นเหมือน รอการชำระเงิน
3 นาย สุพัฒน์ นิกรพงษ์สิน รอการชำระเงิน
4 นส. พรอุมา นนท์กรนันทน์ รอการชำระเงิน
5 นาย นพนันท์ ศรียิ่งยงค์ รอการชำระเงิน
6 นางสาว สุธิดา ภักดีวุฒิ รอการชำระเงิน
7 นาย คมสันต์ ภักดีวุธ รอการชำระเงิน
8 นาย ธัญ ธนวิบูลย์ รอการชำระเงิน
9 นาย กิติวุฒิ คงบรรทัด รอการชำระเงิน
10 นาย เกรียงไกร พัฒนภักดี รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :