อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ธีรพงษ์ บุญปั้น ชำระเงินแล้ว
2 นาย ทวีศักดิ์ อริยชาติ ชำระเงินแล้ว
3 นาย ขุนแผน ลี้ภัย รอการชำระเงิน
4 นาย ธีระพล จิตรแก้ว รอการชำระเงิน
5 นาย ธรรมรงค์ พันธ์ชัย รอการชำระเงิน
6 นาย สมศักดิ์ เขียนโกลา รอการชำระเงิน
7 นาย วสันต์ ภูติรักษ์ รอการชำระเงิน
8 นาย ภูวดล ทองอ่อน รอการชำระเงิน
9 นาย พลวัฒน์ จำปาเรือง รอการชำระเงิน
10 นาย สุริยา แผนนาม รอการชำระเงิน
11 นาย เวนิช พลอยหิน รอการชำระเงิน
12 นาย บัณฑิต สายทอง รอการชำระเงิน
13 นาย เอกลักษณ์ กลิ่นจันทร์ รอการชำระเงิน
14 นางสาว นิภาภรณ์ แสงส้ม รอการชำระเงิน
15 นาย อนุวัฒน์ สิมศิริวัฒน์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :