อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย เกรียงไกร กรรณ์เกตุแก้ว ชำระเงินแล้ว
2 นาย กิจติศักดิ์ แพงแพง รอการชำระเงิน
3 นาย ชานนท์ นิตยประภา รอการชำระเงิน
4 น.ส. กมลชนก ธนูทอง รอการชำระเงิน
5 นาย เอกนรินทร์ จิตตรีเนตร รอการชำระเงิน
6 นาย อาทิตย์ พระจันทร์ รอการชำระเงิน
7 นาย อนุพงษ์ สินพล รอการชำระเงิน
8 นาย ชยานนท์ โคตรบุตร รอการชำระเงิน
9 นางสาว สาวิตรี พันธุ์นาค รอการชำระเงิน
10 นาย อมฤทธิ์ อินทร์แก้ว รอการชำระเงิน
11 นางสาว สิริลดา คุ้มสมบัติ รอการชำระเงิน
12 นางสาว อำภา เทพารักษ์ รอการชำระเงิน
13 นาง ปัทมา อารีสิริสุข รอการชำระเงิน
14 นาย ศักย์กฤษณ์ สุจีรกุลไกร รอการชำระเงิน
15 นาย วุฒิเลิศ ชูเกษม รอการชำระเงิน
16 นาย เกรียงศักดิ์ อุ้ยคัชชะ รอการชำระเงิน
17 นาย ศรัณญ์พงศ์ สุขุมศิริชาติ รอการชำระเงิน
18 นางสาว อุไรวรรณ สนหอม รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :