อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 2**(ส่ง Cer วันที่ 11 มี.ค. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย เกรียงไกร กรรณ์เกตุแก้ว ชำระเงินแล้ว
2 นาย อมฤทธิ์ อินทร์แก้ว ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว สิริลดา คุ้มสมบัติ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว อำภา เทพารักษ์ ชำระเงินแล้ว
5 นาย สิทธิชัย อุ่นซิม ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว อุไรวรรณ สนหอม ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว เพ็ญนภา ณ พัทลุง ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว มาลีวัลย์ ตุมร ชำระเงินแล้ว
9 นาย วิทวัส พุฒนิ่ม ชำระเงินแล้ว
10 นาย ชยานนท์ โคตรบุตร ชำระเงินแล้ว
11 นาย ศักย์กฤษณ์ สุจีรกุลไกร ชำระเงินแล้ว
12 นาย กิจติศักดิ์ แพงแพง ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว สุกัญญา บุญทูล ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว สุชาดา หมวกพิมาย ชำระเงินแล้ว
15 นาย วุฒิเลิศ ชูเกษม ชำระเงินแล้ว
16 นาย วิทยา อยู่จุล ชำระเงินแล้ว
17 นาง ลาวัลย์ เอียวสวัสดิ์ ชำระเงินแล้ว
18 นาย นิติพล เจตบุตร ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว ธนวรรณ พวงมะลิ ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว รุ้งลาวัลย์ จันทะโร ชำระเงินแล้ว
21 นาย ธัมม์ วุฒิชาญ ชำระเงินแล้ว
22 นาย ณรงค์ชัย เหล่ารัตน์ ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว อโนชา จาดใจดี ชำระเงินแล้ว
24 นาย ธีระชัย เงินทอง ชำระเงินแล้ว
25 นาย เอกนรินทร์ จิตตรีเนตร ชำระเงินแล้ว
26 นาย อาทิตย์ พระจันทร์ ชำระเงินแล้ว
27 นาย อนุพงษ์ สินพล ชำระเงินแล้ว
28 นาย ชานนท์ นิตยประภา ชำระเงินแล้ว
29 น.ส. กมลชนก ธนูทอง ชำระเงินแล้ว
30 นางสาว จามรี ศิริรัตน์ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :