อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14**(ส่ง Cer วันที่ 20 มี.ค. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ศิริวรรณ ลักษณียขจร ชำระเงินแล้ว
2 น.ส. ธนพร พิณพาทย์ ชำระเงินแล้ว
3 น.ส. พรรัตนา ช่อมณี ชำระเงินแล้ว
4 นาย เทอดศักดิ์ เนียดกระโทก ชำระเงินแล้ว
5 นาย สุรภาส ขำพิมาย ชำระเงินแล้ว
6 นาย ไชยสิทธิ์ ศรีสุมา ชำระเงินแล้ว
7 นาย ภาณุวัชร บุญเฮ้า ชำระเงินแล้ว
8 นาย เชาวฤทธิ์ พรมแบน ชำระเงินแล้ว
9 นาย สุรเชษฐ์ ปินตานา ชำระเงินแล้ว
10 นาย วนัฏ จันทร์สุพรรณ ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว สิริรัตน์ จินดา ชำระเงินแล้ว
12 นาย จตุรงค์ ใจชนะ ชำระเงินแล้ว
13 นาย เกรียงศักดิ์ ปั้นกันอินทร์ ชำระเงินแล้ว
14 นาย ประเทือง สุขสะอาด ชำระเงินแล้ว
15 นาย สุชาติ พลอยสุข ชำระเงินแล้ว
16 นาย พิทักษ์ เพ็งกรูด ชำระเงินแล้ว
17 นาย กิตติศักดิ์ เจษฎางกูล ชำระเงินแล้ว
18 นาย จงรักษณ์ พิชิตชัยยะ ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว กวินธิดา ธรรมศิโรจน์ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :