อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สัญญา วัฒนธรรม รอการชำระเงิน
2 นางสาว ศิริวรรณ ลักษณียขจร รอการชำระเงิน
3 นาย สันติชัย นวมโคกสูง รอการชำระเงิน
4 นาย บุญธรรม นวลแจ่ม รอการชำระเงิน
5 นาย สุชาติ พลอยสุข รอการชำระเงิน
6 น.ส. ธนพร พิณพาทย์ รอการชำระเงิน
7 น.ส. พรรัตนา ช่อมณี รอการชำระเงิน
8 นาย วนัฏ จันทร์สุพรรณ รอการชำระเงิน
9 นาย อธิภัทร อิชวรกรณ์ รอการชำระเงิน
10 นาย กิตติศักดิ์ เจษฎางกูล รอการชำระเงิน
11 นางสาว ณัฐฏพรรณ์ สุวรรณศร รอการชำระเงิน
12 นาย ประเทือง สุขสะอาด รอการชำระเงิน
13 นาย รัชต์ธร สงวนทรัพย์ รอการชำระเงิน
14 นาย วิชชวัทธิ์ จิรวณิชวัฒน์ รอการชำระเงิน
15 นาย สุรภาส ขำพิมาย รอการชำระเงิน
16 นาย ชาตินักรบ เธียรจินดากุล รอการชำระเงิน
17 นาย พศวีร์ เมฆทันต์ รอการชำระเงิน
18 นาย ไชยสิทธิ์ ศรีสุมา รอการชำระเงิน
19 นาย ภาณุวัชร บุญเฮ้า รอการชำระเงิน
20 นาย จตุรงค์ ใจชนะ รอการชำระเงิน
21 นาย เกรียงศักดิ์ ปั้นกันอินทร์ รอการชำระเงิน
22 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :