อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1**(ส่ง Cer วันที่ 25 มี.ค. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นพนันทน์ ทองนิล ชำระเงินแล้ว
2 นาย ชุน ชี เชีย ชำระเงินแล้ว
3 นาย นิติ ขำคม ชำระเงินแล้ว
4 นาย ชาญยุทธ ปัญจาคะ ชำระเงินแล้ว
5 นาย ชาลิตร พรมเภา ชำระเงินแล้ว
6 นาย รัตน บริสุทธิกุล ชำระเงินแล้ว
7 นาย เกียรติศักดิ์ อาไร ชำระเงินแล้ว
8 นาย คมสันต์ ภักดีวุธ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :