อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ปิยาภรณ์ เดชอุดม ชำระเงินแล้ว
2 นาย พีรวิชญ์ ด้วงชมภู ชำระเงินแล้ว
3 นาย นาวิน โพพิชิต ชำระเงินแล้ว
4 นาย จิมมี้ สตีวาร์ค ชำระเงินแล้ว
5 นาย ธีรศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ชำระเงินแล้ว
6 นาย ณรงกรณ์ บุญมา ชำระเงินแล้ว
7 นาย ทวีศักดิ์ พรหมศร ชำระเงินแล้ว
8 นาย ฐิติกรณ์ โตพิพัฒน์ขัย ชำระเงินแล้ว
9 นาย เชาวลิต ฤทธิรักษ์ ชำระเงินแล้ว
10 นาย เกรียงไกร ไต้สว่าง ชำระเงินแล้ว
11 นาย นัฐพงศ์ ยุบรัมย์ ชำระเงินแล้ว
12 นาย ณัฐพงศ์ พ่วงปิ่น ชำระเงินแล้ว
13 นาย จอย วิไลลักษณ์ ชำระเงินแล้ว
14 นาย นพดล มะโนลัย ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว สุนิดา เจริญยศ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :