อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย พิษณุ หวังใจ ชำระเงินแล้ว
2 นาย วัชรินทร์ จันทรโชติ ชำระเงินแล้ว
3 นาย สุเมธา ศาสตร์ทยารัฐ ชำระเงินแล้ว
4 นาย ณัฐพล จันทร์ส่ง ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว วารี ภมรพล ชำระเงินแล้ว
6 นาย ธีระพล จิตรแก้ว ชำระเงินแล้ว
7 นาย ณภัทร คูสุวรรณ์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ภัฏธิดา พุทธชาติ ชำระเงินแล้ว
9 นาย ฉาดเฉลียว บุนนาค ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว ณัฐศิริ ปานอ่อน ชำระเงินแล้ว
11 นาย จเรธร สิงหพันธ์ ชำระเงินแล้ว
12 นาย พรศักดิ์ พลาลำ ชำระเงินแล้ว
13 นาย อำนาจ นินทะ ชำระเงินแล้ว
14 นาย มนัส เกตุเขียว ชำระเงินแล้ว
15 นาย เทอดศักดิ์ เนียดกระโทก ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุตรคำ ชำระเงินแล้ว
17 นาย พิษณุ ชุติพลาดิศัย ชำระเงินแล้ว
18 นาย วิชาติ จรรยา ชำระเงินแล้ว
19 นาย สมคิด หอมหวล ชำระเงินแล้ว
20 นาย ปัญญาวุธ ถมยาวิทย์ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :