อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว อังกูรณา พริ้งเกษมชัย ชำระเงินแล้ว
2 นาย อิสริยะวีร์ อินทร์พญา ชำระเงินแล้ว
3 นาย อภิชาติ เทียมเมฆา ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว วัชรา ทีฑาวงค์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว เรวดี วรรณะ ชำระเงินแล้ว
6 นาย อดิศักดิ์ เนียมสำเภา รอการชำระเงิน
7 นาย กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤานนท์ รอการชำระเงิน
8 นาย ปัญญา อ้วนเจริญ รอการชำระเงิน
9 นาย นพดล ศรีมีเอี่ยม รอการชำระเงิน
10 นางสาว ศุภานน พรมทัต รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :