อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤานนท์ รอการชำระเงิน
2 นาย อภิชาติ เทียมเมฆา รอการชำระเงิน
3 นาย ปัญญา อ้วนเจริญ รอการชำระเงิน
4 นาย ณรงกรณ์ บุญมา รอการชำระเงิน
5 นาย ถนอมศักดิ์ เกิดศิริ รอการชำระเงิน
6 นาย นพดล ศรีมีเอี่ยม รอการชำระเงิน
7 น.ส. ศุภานน พรมทัต รอการชำระเงิน
8 นางสาว วัชรา ทีฑาวงค์ รอการชำระเงิน
9 นางสาว เรวดี วรรณะ รอการชำระเงิน
10 นาย ยงยุทธ ดีโพรัมย์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :