อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2 **(ส่ง Cer. วันที่ 30 ก.ย. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย รุ่งโรจน์ บุญเถื่อนทัพ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว พรปวีณ์ รวิวีรวรรณ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว พิชยาพัชร์ อุทัยนิตย์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว ภิชญาณิน สุขทวี ชำระเงินแล้ว
5 นาย มงคล ส่องสี ชำระเงินแล้ว
6 นาย ชณัญ ชนะสิทธิ์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว กวินธิดา ธรรมศิโรจน์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว วรารัตน์ ตุงคะศิริ ชำระเงินแล้ว
9 นาย เกียรติศักดิ์ สมเป็ง ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว อารดา ล้อถาวร ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว มัทนา ทองคำ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว ผุสดี จันทร ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว สุธิกาญจน์ เทียนทอง ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว ฉัตรชนก ธัชชัยมงคล ชำระเงินแล้ว
15 นาย ณัทธนกฤต ทองดอนหัน ชำระเงินแล้ว
16 นาย พีรศุษม์ แม้นเหมือน ชำระเงินแล้ว
17 นาย วรวุฒิ ปุณฑริกพันธ์ ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว มลนิรา ธรรมเสรีกุล ชำระเงินแล้ว
19 นาย คมกริช ปิ่นจุไร ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว ณภัสนันทร์ วะดี ชำระเงินแล้ว
21 นางสาว อรนุช พันนาเคน ชำระเงินแล้ว
22 นาย ตรีวุฒิ ลิมทโรภาส ชำระเงินแล้ว
23 นาง จิตตกานต์ อินเที่ยง ชำระเงินแล้ว
24 นางสาว พัชรา เกตุค้างพลู ชำระเงินแล้ว
25 นาย สุทธวีร์ เปรมานุพันธ์ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :