อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย รุ่งโรจน์ บุญเถื่อนทัพ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว พรปวีณ์ รวิวีรวรรณ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว วัชรา เหลืองจริยากุล ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว พิชยาพัชร์ อุทัยนิตย์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ภิชญาณิน สุขทวี ชำระเงินแล้ว
6 นาย มงคล ส่องสี ชำระเงินแล้ว
7 นาย ชณัญ ชนะสิทธิ์ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว กวินธิดา ธรรมศิโรจน์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว วรารัตน์ ตุงคะศิริ ชำระเงินแล้ว
10 นาย เกียรติศักดิ์ สมเป็ง ชำระเงินแล้ว
11 นาง จิตตกานต์ อินเที่ยง รอการชำระเงิน
12 นาย สันติ มาตรโพนทอง รอการชำระเงิน
13 นางสาว ณิชาลักษณ์ วาสนาพงศ์โสภณ รอการชำระเงิน
14 นาง นิตยา รุ่งรัตน์ รอการชำระเงิน
15 นาย นุติพล ศรีเวียงยา รอการชำระเงิน
16 นางสาว กิตติมา สุขสว่าง รอการชำระเงิน
17 นาย รุ่งโรจน์ แสงสุรินทร์ รอการชำระเงิน
18 นางสาว พิมกมล คุณาคำ รอการชำระเงิน
19 นางสาว อารดา ล้อถาวร รอการชำระเงิน
20 นาย ทศพล อุ่นจันทร์ รอการชำระเงิน
21 นาย จตุรงค์ สุทธิแก้ว รอการชำระเงิน
22 นาย ธนวัฒน์ จงส่งเสริม รอการชำระเงิน
23 นาย ภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์ รอการชำระเงิน
24 นาย สมคิด หอมหวล รอการชำระเงิน
25 นาย พีรศุษม์ แม้นเหมือน รอการชำระเงิน
26 นางสาว ฉัตรชนก ธัชชัยมงคล รอการชำระเงิน
27 นาย ธีระชัย อรชร รอการชำระเงิน
28 นาย คมกริช ปิ่นจุไร รอการชำระเงิน
29 นาย วิชชวัทธิ์ จิรวณิชวัฒน์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :