อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การแปลความและประยุกต์ใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบเพื่อควบคุมคุณภาพ รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์ รอการชำระเงิน
2 นาย สมคิด หอมหวล รอการชำระเงิน
3 นาย พีรศุษม์ แม้นเหมือน รอการชำระเงิน
4 นางสาว ฉัตรชนก ธัชชัยมงคล รอการชำระเงิน
5 นาย มงคล ส่องสี รอการชำระเงิน
6 นาย ชณัญ ชนะสิทธิ์ รอการชำระเงิน
7 นาย ธีระชัย อรชร รอการชำระเงิน
8 นาย คมกริช ปิ่นจุไร รอการชำระเงิน
9 นาย วิชชวัทธิ์ จิรวณิชวัฒน์ รอการชำระเงิน
10 นางสาว วัชรา เหลืองจริยากุล รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :