อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบ Thread Ring Gauge และ Thread Plug Gauge **(ส่ง Cer. วันที่ 17 ก.ย. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย นัฐพงศ์ อาจเสียงรัมย์ ชำระเงินแล้ว
2 นาย บัญชา เกวียนสูงเนิน ชำระเงินแล้ว
3 นาย ชัยพงศ์ กองกะมุด ชำระเงินแล้ว
4 นาย สัณหณัฐ สุขเดช ชำระเงินแล้ว
5 นาย สุริยศักดิ์ พันธุมัย ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว รุ่งฟ้า ตะจันดา ชำระเงินแล้ว
7 นาย จิณณวัตร์ พืชสะกะ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว มัทนา ทองคำ ชำระเงินแล้ว
9 ว่าที่ รต นิพันธ์ อินแก้ว ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :