อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สถิตย์ โนจิตร รอการชำระเงิน
2 นาย สถิตย์ โนจิตร รอการชำระเงิน
3 นางสาว ปาณิษา จันทวงค์ รอการชำระเงิน
4 นางสาว ชนม์รวี มีแสงเพชร รอการชำระเงิน
5 นาย นพดล ศรีมีเอี่ยม รอการชำระเงิน
6 น.ส. ศุภานน พรมทัต รอการชำระเงิน
7 นาย ยงยุทธ ดีโพรัมย์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :