อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สถิตย์ โนจิตร ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ปาณิษา จันทวงค์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว ชนม์รวี มีแสงเพชร ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว อนงค์จิตร เจริญสุข ชำระเงินแล้ว
5 นาย กฤตภาส สวัสดิ์ลาน ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว เบญจะวรรณ์ คำมูล ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว สุมิตรา ทองคำ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ฉัตรพร ปุรณะวิทย์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว อาภากร ใจสุข ชำระเงินแล้ว
10 นาย วิทพิมล เจียรธนะกานนท์ รอการชำระเงิน
11 นางสาว นภารัตน์ คำพะแย รอการชำระเงิน
12 นาย อนุวัฒน์ อย่าเคลิ้มจิตร รอการชำระเงิน
13 นาย ทิชากรณ์ ศรีสุพบ รอการชำระเงิน
14 นางสาว สันทนา เภาวนะ รอการชำระเงิน
15 นางสาว สุปราณี จ้อยอ่อง รอการชำระเงิน
16 นาย ภูริณัฐ สมประดี รอการชำระเงิน
17 นาย ไพฑูรย์ แพงช่วย รอการชำระเงิน
18 นาย บัติ ลุงคำ รอการชำระเงิน
19 นางสาว ศยามล เดิมหมวก รอการชำระเงิน
20 นาย ขจรยศ แพ่งดิษฐ์ รอการชำระเงิน
21 นาย จรูญ ลำพองชาติ รอการชำระเงิน
22 นาย กฤษฎา เขื่อนโยธา รอการชำระเงิน
23 นาย นพดล ศรีมีเอี่ยม รอการชำระเงิน
24 นางสาว ศุภานน พรมทัต รอการชำระเงิน
25 นาย ยงยุทธ ดีโพรัมย์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :