อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด **(ส่ง Cer. วันที่ 18 ก.ย. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สถิตย์ โนจิตร ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ปาณิษา จันทวงค์ ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว ชนม์รวี มีแสงเพชร ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว อนงค์จิตร เจริญสุข ชำระเงินแล้ว
5 นาย กฤตภาส สวัสดิ์ลาน ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว เบญจะวรรณ์ คำมูล ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว สุมิตรา ทองคำ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ฉัตรพร ปุรณะวิทย์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว อาภากร ใจสุข ชำระเงินแล้ว
10 น.ส. รุ่งรัตน์ ทองน้อย ชำระเงินแล้ว
11 นาย ไพฑูรย์ แพงช่วย ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว ศุภานน พรมทัต ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว สันทนา เภาวนะ ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว สุปราณี จ้อยอ่อง ชำระเงินแล้ว
15 นาย ขจรยศ แพ่งดิษฐ์ ชำระเงินแล้ว
16 นาย วิทพิมล เจียรธนะกานนท์ ชำระเงินแล้ว
17 นาย สมภพ ถนอมกิตติ ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว นิรัญญา ครุธจันทร์ ชำระเงินแล้ว
19 นาย อนุวัฒน์ อย่าเคลิ้มจิตร ชำระเงินแล้ว
20 นาย ทิชากรณ์ ศรีสุพบ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :