อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว หทยา ฤทธิ์มงคล ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ลัดดาวัลย์ บุตรคำ ชำระเงินแล้ว
3 นาย พิษณุ ชุติพลาดิศัย ชำระเงินแล้ว
4 นาย วิชาติ จรรยา ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว พรรวี เหลีพยวพัฒนพงศ์ รอการชำระเงิน
6 นาย วรพงษ์ คำดี รอการชำระเงิน
7 นางสาว หยาดพิรุณ แสงประทีป รอการชำระเงิน
8 นาย สุวิทย์ อิ่มใจ รอการชำระเงิน
9 นาย สมชาย ดำวอ รอการชำระเงิน
10 นาย จตุรงค์ ใจชนะ รอการชำระเงิน
11 นาย เกรียงศักดิ์ ปั้นกันอินทร์ รอการชำระเงิน
12 นางสาว ปาริฉัตร ชูบุญ รอการชำระเงิน
13 นาย วิษณุ พันชาตรี รอการชำระเงิน
14 นาย จเรธร สิงหพันธ์ รอการชำระเงิน
15 นาย พรศักดิ์ พลาลำ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :