อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางความชื้นในอากาศ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว พรรวี เหลีพยวพัฒนพงศ์ รอการชำระเงิน
2 นาย วรพงษ์ คำดี รอการชำระเงิน
3 นางสาว หยาดพิรุณ แสงประทีป รอการชำระเงิน
4 นาย สุวิทย์ อิ่มใจ รอการชำระเงิน
5 นาย สมชาย ดำวอ รอการชำระเงิน
6 นางสาว หทยา ฤทธิ์มงคล รอการชำระเงิน
7 นาย จตุรงค์ ใจชนะ รอการชำระเงิน
8 นาย เกรียงศักดิ์ ปั้นกันอินทร์ รอการชำระเงิน
9 นางสาว ปาริฉัตร ชูบุญ รอการชำระเงิน
10 นาย วิษณุ พันชาตรี รอการชำระเงิน
11 นาย จเรธร สิงหพันธ์ รอการชำระเงิน
12 นาย พรศักดิ์ พลาลำ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :