อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การทวนสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ **(ส่ง Cer. วันที่ 29 ก.ย. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย เอกสิทธิ์ ตุ้มสิทธิ์ ชำระเงินแล้ว
2 นาย นริศ สำเร็จผล ชำระเงินแล้ว
3 นาย ธรรมนูญ กองแก้ว ชำระเงินแล้ว
4 นาย นนทปก ธรรมทัตตริยา ชำระเงินแล้ว
5 นาง กรสุรางค์ ใจตรง ชำระเงินแล้ว
6 นาย พิศพงค์ อาจวิชัย ชำระเงินแล้ว
7 นาย ชัยพร สิงห์แดง ชำระเงินแล้ว
8 นาย ณัฐพล ปัญโญกาศ ชำระเงินแล้ว
9 นาย พีรศุษม์ แม้นเหมือน ชำระเงินแล้ว
10 นาย สันติชัย นวมโคกสูง ชำระเงินแล้ว
11 นาย สัญญา วัฒนธรรม ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว กรกนก ถ่ายสูงเนิน ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว ลักขณา ตลับนาค ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว สุภาภรณ์ เอิบทวี ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว นุชรีย์ วัฒนสุนันท์ ชำระเงินแล้ว
16 นาย สหยศ ทองคำ ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว ศิริลักษณ์ คูณสวัสดิ์ ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว อรอนงค์ วังกานนท์ ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว แพรวา โคกถิ่น ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :