อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว จิรนันท์ บุญนิล รอการชำระเงิน
2 นางสาว วธิพร เย็นฉ่ำ รอการชำระเงิน
3 นางสาว อนงนาฎ พุ่มสุคันธรส รอการชำระเงิน
4 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :