อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว วรรณวิมล ลิมปิวิโรจน์ รอการชำระเงิน
2 นางสาว ทัศนีย์ ลิขิตลักษณากุล รอการชำระเงิน
3 นาย นายธเนศ อัศวเรืองมรกต รอการชำระเงิน
4 นางสาว อนัญญา ศรีสุวรรณ์ รอการชำระเงิน
5 นาย ประชา เจียเจษฎากุล รอการชำระเงิน
6 นาย พีระภักดิ์ ศรีขวัญใจ รอการชำระเงิน
7 นาย พีรัช มาลินีกุล รอการชำระเงิน
8 นางสาว รวิพร เนินริมหนอง รอการชำระเงิน
9 นางสาว สายจิตร แถวปัดถา รอการชำระเงิน
10 นางสาว วรรณวิภา ม่วงสวย รอการชำระเงิน
11 นางสาว ธวิวรรณ แก่นจันทร์ รอการชำระเงิน
12 น.ส. รัมภ์รดา ศรีทอง รอการชำระเงิน
13 นางสาว จิรนันท์ บุญนิล รอการชำระเงิน
14 นางสาว วธิพร เย็นฉ่ำ รอการชำระเงิน
15 นางสาว อนงนาฎ พุ่มสุคันธรส รอการชำระเงิน
16 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :