อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU) **(ส่ง Cer. วันที่ 11 มิ.ย. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ ชำระเงินแล้ว
2 นาย พีระภักดิ์ ศรีขวัญใจ ชำระเงินแล้ว
3 นาย พีรัช มาลินีกุล ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว รวิพร เนินริมหนอง ชำระเงินแล้ว
5 นาย ประชา เจียเจษฎากุล ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว วรรณวิมล ลิมปิวิโรจน์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว ทัศนีย์ ลิขิตลักษณากุล ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว สายสุนีย์ กวีจารุมงคล ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :