อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ศุภโชค สุทธาพานิช ชำระเงินแล้ว
2 นาย กิตติพงศ์ คงวัดใหม่ ชำระเงินแล้ว
3 นาย เทวินทร์ วุฒิเสลา ชำระเงินแล้ว
4 นาย ณรงกรณ์ บุญมา ชำระเงินแล้ว
5 นาย มนตรี นนทะภา รอการชำระเงิน
6 นาย คมศักดิ์ ศรีนุเคราะห์ รอการชำระเงิน
7 นาย จรัลศักดิ์ สมณะ รอการชำระเงิน
8 นาย บรรเจิด ตี๊ตาวงศ์ รอการชำระเงิน
9 นาย วีระศักดิ์ เสาศิลา รอการชำระเงิน
10 นาย อนันต์ พันธ์ดี รอการชำระเงิน
11 นางสาว อัมพิกา ผ่านพรม รอการชำระเงิน
12 นาย ขจรยศ แพ่งดิษฐ์ รอการชำระเงิน
13 นางสาว ศิริลักษณ์ คูณสวัสดิ์ รอการชำระเงิน
14 นาย อิทธิกร ธนไพฑูรย์ รอการชำระเงิน
15 นาย ศุภโชค ธนปัญจาภรณ์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :