อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบและการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบ Dial gauge tester

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 ว่าที่ร้อยตรี อิมรอน รัตนเยี่ยม ชำระเงินแล้ว
2 นาย สราวุธ พระลับรักษา ชำระเงินแล้ว
3 นาย ณัฐพงษ์ จิรโภคาสวัสดิ์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว อังกูรณา พริ้งเกษมชัย รอการชำระเงิน
5 นางสาว สิริชัญญา ถ้ำเพชร รอการชำระเงิน
6 นางสาว ธิติยา พงษ์ไทยพันธ์ รอการชำระเงิน
7 นางสาว ศิริรักษ์ เส็งเล็ก รอการชำระเงิน
8 นาย ธนาคาร สุวรรณเสวก รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :