อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 3

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 ดร. กฤตยา เพชรผึ้ง ชำระเงินแล้ว
2 ว่าที่ร้อยเอก วรวัฒน์ ดวงแก้วมณี ชำระเงินแล้ว
3 นาย มณฑล สินลอย ชำระเงินแล้ว
4 นาย นริศร คงไพรขลา ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว อันนา โอวาสิทธิ์ รอการชำระเงิน
6 นาย นพดล ท่อทอง รอการชำระเงิน
7 นาย ศุภชัย พลติ๊บ รอการชำระเงิน
8 นาย ชาครินท์​ ชวนิชย์ รอการชำระเงิน
9 นางสาว กิรติ เอียดตรง รอการชำระเงิน
10 นาย อำนาจ อุปนันท์ รอการชำระเงิน
11 นางสาว อมรรัตน์ ธงริ้ว รอการชำระเงิน
12 นาย เทอดศักดิ์ เนียดกระโทก รอการชำระเงิน
13 นางสาว เบญจวรรณ พินิทธะ รอการชำระเงิน
14 นางสาว ชุติมณฑน์ สืบค้า รอการชำระเงิน
15 นางสาว ปิยาภรณ์ เดชอุดม รอการชำระเงิน
16 นางสาว ฐานิชยา เหลือนุ่นขาบ รอการชำระเงิน
17 นางสาว โนเรีย มะเซะ รอการชำระเงิน
18 นางสาว ธิดา นาคะนาม รอการชำระเงิน
19 นาย ณัฐภูมิ โสภณธนกิจ รอการชำระเงิน
20 นาย กฤติเดช ภิรมย์พล รอการชำระเงิน
21 นาย พล ลีนะวัฒนา รอการชำระเงิน
22 นาย ชญานิศ ไทยรัตน์ รอการชำระเงิน
23 จ.ส.อ. อิสราวุฒิ ลุนปุย รอการชำระเงิน
24 นาย นัฐพงศ์ ยุบรัมย์ รอการชำระเงิน
25 นางสาว พรสุวรรณ แก้วสวัสดิ์ รอการชำระเงิน
26 นางสาว สุทธิดา ปัญญาอินทร์ รอการชำระเงิน
27 นาย ชยานนท์ โคตรบุตร รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :