อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 2**(ส่ง Cer วันที่ 25 มี.ค. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สิทธิชัย อุ่นซิม ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว สุภาพร สมุทรจักร ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว นิสาชล คงรอด ชำระเงินแล้ว
4 นาย ไพโรจน์ ศาสนวิสุทธิ์ ชำระเงินแล้ว
5 นาง ทวินันท์ พวงมาลา ชำระเงินแล้ว
6 นาย สุภัคชยา กันหาเขียว ชำระเงินแล้ว
7 นาย สถาพร โพธิ์เย็น ชำระเงินแล้ว
8 นาย สุทธินัย สุวลักษณ์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว วิภา ใจตั้ง ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว วรัญญา กอเซ็ม ชำระเงินแล้ว
11 น.ส. นุชนารถ กลิ่นขจร ชำระเงินแล้ว
12 สิบเอก ต้นตระการ ใจเที่ยงแท้ ชำระเงินแล้ว
13 นาย ณรงค์ศักดิ์ เฉลิมศรี ชำระเงินแล้ว
14 นาย ธนวัฒน์ จงส่งเสริม ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว นิรันรัตน์ กองมะเริง ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว รุ้งตะวัน เลิศภัทรดำรงกุล ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว ทิพวะดี จำเริญสม ชำระเงินแล้ว
18 นาง สิญาธิกาญจน์ สำราญบำรุงศรี ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว สุริยมาศ สีหราช ชำระเงินแล้ว
20 นาย ศรัณย์วิช จิรายุกุล ชำระเงินแล้ว
21 นาย สุรศักดิ์ ต๊ะญวน ชำระเงินแล้ว
22 นาย นาวิน ภูบ้านหม้อ ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว เปรมกมล ภักศรีวงษ์ ชำระเงินแล้ว
24 จ.ส.อ. อิสราวุฒิ ลุนปุย ชำระเงินแล้ว
25 นางสาว มยุรี โพธิหะนาม ชำระเงินแล้ว
26 นาย กฤษฎา เขื่อนโยธา ชำระเงินแล้ว
27 นาย ธนิน ชุมหิรัญ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :