อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 3

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย จิมมี้ สตีวาร์ค ชำระเงินแล้ว
2 นาย วันชัย วงศ์วาศ ชำระเงินแล้ว
3 นาย ประกต สมศรี ชำระเงินแล้ว
4 นาย วัชรพงศ์ ซ้องกา ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ศิริลักษณ์ คูณสวัสดิ์ รอการชำระเงิน
6 นาาย สมพงษ์ เรืองขจร รอการชำระเงิน
7 นาย วิทยา อยู่ดี รอการชำระเงิน
8 นาย รังศิวุฒ คงดี รอการชำระเงิน
9 นาย อดิศร อยู่ดี รอการชำระเงิน
10 นาย เอกสิทธิ์ หรรษ์ทวิบุตร รอการชำระเงิน
11 นาย สุเชาว์ เลิศสะอาด รอการชำระเงิน
12 นางสาว สายจิตร แถวปัดถา รอการชำระเงิน
13 นาย พชร ปงกองแก้ว รอการชำระเงิน
14 นาย สุจินดา เจริญสมบัติ รอการชำระเงิน
15 นางสาว กรองทอง ตรีนก รอการชำระเงิน
16 นาย ชญานิศ ไทยรัตน์ รอการชำระเงิน
17 นาย ณัฐภูมิ โสภณธนกิจ รอการชำระเงิน
18 นาย จตุรงค์ สุทธิแก้ว รอการชำระเงิน
19 นาย ธนวัฒน์ จงส่งเสริม รอการชำระเงิน
20 นาย นัฐพงศ์ ยุบรัมย์ รอการชำระเงิน
21 นาย จิรเดช เอี่ยมสอาด รอการชำระเงิน
22 นาย สิทธิศักดิ์ ดีเลข รอการชำระเงิน
23 นาย คชกร สุนทรรักษ์ รอการชำระเงิน
24 นางสาว จิรามณี บุราคร รอการชำระเงิน
25 นางสาว พิมลทิพ จันทร์วิเศษสิน รอการชำระเงิน
26 นางสาว พิชามญชุ์ จูมพลา รอการชำระเงิน
27 นางสาว ชนรดี มังกรศรี รอการชำระเงิน
28 นางสาว นรยา ตั้งศิริทรัพย์ รอการชำระเงิน
29 นางสาว ฐาณัชชา นันตา รอการชำระเงิน
30 นางสาว วรรวิภา คงชัย รอการชำระเงิน
31 นางสาว วรรณวิสาข์ พวงยอด รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :