อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ชุติมณฑน์ สืบค้า ชำระเงินแล้ว
3 นาย กิตติชาติ วรรณรถ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว ธนัช ธนรุจาพัต ชำระเงินแล้ว
5 นาย วีระชัย ปลั่งดี ชำระเงินแล้ว
6 นาย ณัฐพงศ์ พูลภักดี รอการชำระเงิน
7 นาย สุริยะ เพชรบังเกิด รอการชำระเงิน
8 นาย นาวิน ภูบ้านหม้อ รอการชำระเงิน
9 นาย ณรงกรณ์ บุญมา รอการชำระเงิน
10 นาย ธีรวัฒน์ ยืนยงค์ รอการชำระเงิน
11 นาย กชกร ศรีสุข รอการชำระเงิน
12 นาย สรายุทธ เอกอ่อนแสง รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :