อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14 รุ่น 2

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ชุติมณฑน์ สืบค้า ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ปิยาภรณ์ เดชอุดม ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว อนงค์จิตร เจริญสุข ชำระเงินแล้ว
4 นาย นคร ตลับเพ็ชร ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ปริตา ธรรมนิภา ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว พัชรสิริ แก้วรักษา ชำระเงินแล้ว
7 นาย ปริญญา ก้อนทอง ชำระเงินแล้ว
8 นาย ธนดล พลเทพ รอการชำระเงิน
9 นาย วีระศักดิ์ เสริมผล รอการชำระเงิน
10 นาย ธาม พาณิชยกิจธาดา รอการชำระเงิน
11 นาย สัจจา นาคนาเกร็ด รอการชำระเงิน
12 นางสาว รุ่งทิพย์ มาดี รอการชำระเงิน
13 นางสาว นุชนาฏ จันทิหล้า รอการชำระเงิน
14 นาย จุฑากรณ์ บัวผัด รอการชำระเงิน
15 นางสาว กรองกาญจน์ เกตุโต รอการชำระเงิน
16 พันจ่าเอก จักรพงษ์ เมฆฟัก รอการชำระเงิน
17 นางสาว วิมลสิริ จูห้อง รอการชำระเงิน
18 นางสาว ขนิษฐา ทัษทาน รอการชำระเงิน
19 นางสาว พจนีย์ พันดอกรักษ์ รอการชำระเงิน
20 นาย เอกพล จองโชติศิริกุล รอการชำระเงิน
21 นาย ธีระพงษ์ ไชยา รอการชำระเงิน
22 นาย กฤติเดช ภิรมย์พล รอการชำระเงิน
23 นาง ศิริวรรณ วิชัย รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :