อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 3

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ศิลาพร ภู่ทรัพย์ทวี รอการชำระเงิน
2 นาย ภาษิต เปียประโมง รอการชำระเงิน
3 นางสาว กรองกาญจน์ นวลดำ รอการชำระเงิน
4 นาย ฉัตรชัย พูลทวี รอการชำระเงิน
5 นางสาว กาญจนา อานันท์นิตย์ รอการชำระเงิน
6 นาย ศราวุธ ใจเย็น รอการชำระเงิน
7 นาย นิธิวัฒน์ ชูสกุล รอการชำระเงิน
8 ผศ.ดร. วรนุศย์ ทองพูล รอการชำระเงิน
9 นาย บุญเริง สะระ รอการชำระเงิน
10 นาย กิติศักดิ์ รักมิตร รอการชำระเงิน
11 นาย สุรเชษฐ์ เศษวงศ์ รอการชำระเงิน
12 นาย ธงชัย เกียรติประชา รอการชำระเงิน
13 นางสาว รัชดา ขวัญตน รอการชำระเงิน
14 นาย พล ลีนะวัฒนา รอการชำระเงิน
15 นาย ธนิน เฉลิมบงกช รอการชำระเงิน
16 นางสาว ปัญญสิริย์ สำรวมศักดิ์ รอการชำระเงิน
17 นางสาว ศิริลักษณ์ คูณสวัสดิ์ รอการชำระเงิน
18 นาย ปิยวิทย์ บุญสวัสดิ์หิรัญ รอการชำระเงิน
19 นาย อรรถพล นุ่มถึก รอการชำระเงิน
20 นาย ภาณุพงศ์ มานะเจริญดี รอการชำระเงิน
21 นางสาว ทิพวะดี จำเริญสม รอการชำระเงิน
22 นาย จตุพล ลิ้มทุติเนตร รอการชำระเงิน
23 นางสาว อภิณห์พร โทอรัญ รอการชำระเงิน
24 นางสาว อัญชลี ไกรบุบผา รอการชำระเงิน
25 นางสาว อรอนงค์ กุศลพิทักษ์ชีพ รอการชำระเงิน
26 นาย อธิวัฒน์ เอื้อบูรณานนท์ รอการชำระเงิน
27 นาย พัชรพงศ์ ปัญญาคุณานนท์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :