อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 3

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว วันทนา วังแก้วหิรัญ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว เยาวเรศ แจ้งเนตร ชำระเงินแล้ว
3 นาย ภาคภูมิ กนกพรเวโรจน์ ชำระเงินแล้ว
4 นาย ทินกร สิมโน ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ณัฐภัสสร ลพเมฆ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว ภิชญาณิน สุขทวี ชำระเงินแล้ว
7 นาย ขวัญมงคล มีเท ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว รัตติกาล หนวดคำ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว ชมชื่น จันทร์บาง รอการชำระเงิน
10 นางสาว สุภารัตน์ นกพลับ รอการชำระเงิน
11 นาย คมสันต์ เต็มนา รอการชำระเงิน
12 น.ส. ณัฐสุดา ปาลวัฒน์ รอการชำระเงิน
13 นางสาว วิลาสินี พรมโสภา รอการชำระเงิน
14 นางสาว อนันตญา เลิศหงิม รอการชำระเงิน
15 นาย เกษม เจริญรัตน์ รอการชำระเงิน
16 นางสาว สุพัตรา ชินศรี รอการชำระเงิน
17 นางสาว ธิดารัตน์ หนูชู รอการชำระเงิน
18 นางสาว ศิวพร พรสมบัติไพบูลย์ รอการชำระเงิน
19 นาย เดชาวิทย์ พัววิไล รอการชำระเงิน
20 นางสาว อัจจิมา ก๋าพรม หาญพัฒนากิจ รอการชำระเงิน
21 น.ส. ณัฏวลัย เอกพัชราพันธ์ รอการชำระเงิน
22 นาย จุติภัทร เจริญโชคสุข รอการชำระเงิน
23 นาย สุรศักดิ์ ต๊ะญวน รอการชำระเงิน
24 นาย สิรวิชญ์ อ้นขวัญเมือง รอการชำระเงิน
25 นาย วรพจน์ สิงห์ศร รอการชำระเงิน
26 นางสาว สมฤดี ประเทือง รอการชำระเงิน
27 นาย ทิชากรณ์ ศรีสุพบ รอการชำระเงิน
28 นาย อนุวัฒน์ อย่าเคลิ้มจิตร รอการชำระเงิน
29 นาย ธีรพร ติละกุล รอการชำระเงิน
30 นาย เอกวิทย์ วรกา รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :