อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่น 3

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว วันทนา วังแก้วหิรัญ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว เยาวเรศ แจ้งเนตร ชำระเงินแล้ว
3 นาย ภาคภูมิ กนกพรเวโรจน์ ชำระเงินแล้ว
4 นาย ทินกร สิมโน ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ณัฐภัสสร ลพเมฆ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว ภิชญาณิน สุขทวี ชำระเงินแล้ว
7 นาย ขวัญมงคล มีเท ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว รัตติกาล หนวดคำ ชำระเงินแล้ว
9 นาย พล ลีนะวัฒนา ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว กิรติ เอียดตรง ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว จามรี ศิริรัตน์ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว ศิลาพร ภู่ทรัพย์ทวี ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว อัจจิมา ก๋าพรม หาญพัฒนากิจ ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว นรินทร์พร ทรัพย์วิริยะกุล ชำระเงินแล้ว
15 นาย อิทธิพล อนุศักดิ์พิทยา ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว สุพัตรา ชินศรี ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว ศศลักษณ์ สังข์ขาว ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว ณัฏวลัย เอกพัชราพันธ์ ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว สมฤดี ประเทือง ชำระเงินแล้ว
20 นาย คมสันต์ เต็มนา ชำระเงินแล้ว
21 นางสาว ณัฐสุดา ปาลวัฒน์ ชำระเงินแล้ว
22 นางสาว วิลาสินี พรมโสภา ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว อนันตญา เลิศหงิม ชำระเงินแล้ว
24 นาย เกษม เจริญรัตน์ ชำระเงินแล้ว
25 นาย อรรถกาล เอนกวนิช ชำระเงินแล้ว
26 นางสาว ฤทัยรัตน์ ไชยรักษ์ ชำระเงินแล้ว
27 นาย คมสัน เพ็ชรรักษ์ ชำระเงินแล้ว
28 นางสาว ปรียาภรณ์ สุวัฒนาพร ชำระเงินแล้ว
29 นาย พีระยุทธ มาลัยพวง ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :