อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 4

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว จุฑามาศ แก้วไทรคุ้ม รอการชำระเงิน
2 นางสาว ศุภวรรณ อุบลเขียว รอการชำระเงิน
3 นาย ชญานิศ ไทยรัตน์ รอการชำระเงิน
4 นาง สุวดี เหลืองมงคลกุล รอการชำระเงิน
5 น.ส. กาญจนาพร ใจจันทร์ รอการชำระเงิน
6 น.ส. ศุภานน พรมทัต รอการชำระเงิน
7 นาย ณรงกรณ์ บุญมา รอการชำระเงิน
8 นางสาว ศันสนีย์ นิวัตร รอการชำระเงิน
9 นาาย สมพงษ์ เรืองขจร รอการชำระเงิน
10 นาย รังศิวุฒ คงดี รอการชำระเงิน
11 นาย อดิศร อยู่ดี รอการชำระเงิน
12 นาย เอกสิทธิ์ หรรษ์ทวิบุตร รอการชำระเงิน
13 นาย วิทยา อยู่ดี รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :