อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017(E) รุ่น 4

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว จารุฉัตร จุนถาวร ชำระเงินแล้ว
2 นาย สัณหณัฐ สุขเดช ชำระเงินแล้ว
3 นาย ชัยพงศ์ กองกะมุด ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว ดาวเรือง เจริญสุข ชำระเงินแล้ว
5 นาง กุลวดี มาลี ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว นราวดี รุจนพันธ์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว นภัสวรรณ เผ่าจำรูญ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว ปราวรี ภูนีรับ ชำระเงินแล้ว
10 นางสาว วันเพ็ญ กันทาทอง ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว สุชิรา แสงจันทร์ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว สุปรียา จิวระโมไนย์กุล ชำระเงินแล้ว
13 นาย กิตติเดช พาน้อย ชำระเงินแล้ว
14 รองศาสตราจารย์ ชัชวาล พรพัฒน์กุล ชำระเงินแล้ว
15 นาย นิรัชกร คชะแสง ชำระเงินแล้ว
16 นาย กฤตภาส แสงสว่าง ชำระเงินแล้ว
17 นางสาว ธิดารัตน์ มีสอน ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว อุมารินทร์ สินประเสริฐนาวิน ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว ปิยวรรณ นำศิลป์ธนสาร ชำระเงินแล้ว
20 นาย พรพิสุทธิ์ ทองมา ชำระเงินแล้ว
21 ร.ต. เจตน์สฤษฏิ์ ภิญญาณัฏฐ์ ชำระเงินแล้ว
22 จ.อ. ชินดนัย คงช่วย ชำระเงินแล้ว
23 นาย นัฐพล บุญมี ชำระเงินแล้ว
24 นาย รเมศ พาพิมพ์ ชำระเงินแล้ว
25 นางสาว จามรี ศิริรัตน์ ชำระเงินแล้ว
26 นาย ณัฐพล คัชภูทัศน์ ชำระเงินแล้ว
27 นางสาว สาวิตรี เทพานวล ชำระเงินแล้ว
28 นางสาว ภาสุรีย์ เรียนเจริญ ชำระเงินแล้ว
29 นาย กันต์ธีร์ เครือทิม ชำระเงินแล้ว
30 นางสาว จารุวรรณ พรมสิงห์ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :