อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 4

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ธีรชาติ สุขเอี่ยม รอการชำระเงิน
2 นาย จักรพงษ์ ชูละออง รอการชำระเงิน
3 นาย วัฒนา มีเทียน รอการชำระเงิน
4 นาง ภัทรานิษฐ์ พัชรกิจหิรัญโชติ รอการชำระเงิน
5 นาย ปราโมทย์ มุ่งงานครู รอการชำระเงิน
6 นาย คมสันต์ เต็มนา รอการชำระเงิน
7 น.ส. ณัฐสุดา ปาลวัฒน์ รอการชำระเงิน
8 นางสาว วิลาสินี พรมโสภา รอการชำระเงิน
9 นางสาว อนันตญา เลิศหงิม รอการชำระเงิน
10 นาย เกษม เจริญรัตน์ รอการชำระเงิน
11 นางสาว ธนพร แก้วศรีนพรัตน์ รอการชำระเงิน
12 นาย ศราวุธ วงค์ษา รอการชำระเงิน
13 น.ส. ศุภานน พรมทัต รอการชำระเงิน
14 นาย นพดล ศรีมีเอี่ยม รอการชำระเงิน
15 นาย ปัญญาวุธ ถมยาวิทย์ รอการชำระเงิน
16 นางสาว ชรัญญา เชิดชมชัย รอการชำระเงิน
17 นาย นริศ จุลกนิษฐ์ รอการชำระเงิน
18 นาย พชร ศิลาลาย รอการชำระเงิน
19 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :