อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ่น 4 **(ส่ง Cer. วันที่ 9 ก.ค. 63)**

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว จารุฉัตร จุนถาวร ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว กิรติ เอียดตรง ชำระเงินแล้ว
3 นาย ปราโมทย์ มุ่งงานครู ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ ชำระเงินแล้ว
5 นาย พัทยา กิตติธงชัยกุล ชำระเงินแล้ว
6 นาย สุรินทร์ บริสุทธิ์บัวทิพย์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว จามรี ศิริรัตน์ ชำระเงินแล้ว
8 นาย พีรนนท์ สมทรง ชำระเงินแล้ว
9 นาย ณัฐพล คัชภูทัศน์ ชำระเงินแล้ว
10 นาย คมสันต์ เต็มนา ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว ณัฐสุดา ปาลวัฒน์ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว วิลาสินี พรมโสภา ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว อนันตญา เลิศหงิม ชำระเงินแล้ว
14 นาย เกษม เจริญรัตน์ ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว จารุวรรณ พรมสิงห์ ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว ธนพร แก้วศรีนพรัตน์ ชำระเงินแล้ว
17 นาย ศราวุธ วงค์ษา ชำระเงินแล้ว
18 นางสาว พิชามญชุ์ จูมพลา ชำระเงินแล้ว
19 นางสาว ชนรดี มังกรศรี ชำระเงินแล้ว
20 นาย ณัฐภูมิ โสภณธนกิจ ชำระเงินแล้ว
21 นาย ศุภชัย วงศ์เจริญเกียรติ ชำระเงินแล้ว
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :