สัมมนาทางวิชาการในงาน Subcon Thailand 2020

หลักสูตร ระบบ In-line measurement เพื่อการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ฐานะวุฒิ เจ้ยเปลี่ยน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
2 นาย อภินันท์ จากนอก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3 นางสาว รุจิราภรณ์ สุกลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
4 นางสาว กัลยา หว่านพืช ไม่เสียค่าใช้จ่าย
5 นางสาว จิรานุช เผ่าจำรูญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
6 นางสาว ขวัญฤทัย คะนันชาติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
7 นาย กรชนก เชื้อสอน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
8 นางสาว ภัทรพร เชยมาลัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
9 นางสาว นวพร จงจิรวณิชย์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
10 นางสาว อัญชนาพร เข็มทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
11 นาย วรานนท์ ปาสะและ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
12 นางสาว ปิยรัตน์ หมื่นศรีชัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
13 นาย ไชยวิทย์ กลั่นภักดี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
14 น.ส. ฉัตรธนา พึ่งน้อย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
15 น.ส. ชื่นนภา ชูศรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
16 นาย กฤติเดช ภิรมย์พล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
17 นางสาว เนตรฐชา ขำศิริ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
18 นาย ลิขิต ภิรมย์พล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
19 นาย สมคิด ปิ่นทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
20 นาย ภาวัช อัครพลกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
21 นาง นราพร เกิดวัดเกาะ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
22 ว่าที่ รต นิพันธ์ อินแก้ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
23 นางสาว ธนิดา ราชวัต ไม่เสียค่าใช้จ่าย
24 นาย ฉัตรชัย อ้วนตุ้ย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
25 นาย ฉัตรชัย อ้วนตุ้ย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
26 นาย ฉัตรชัย อ้วนตุ้ย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
27 นางสาว ชนิตา แหลมคม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
28 นางสาว ณิชนันท์ บุญมาก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
29 นางสาว เบญจวรรณ ชนะศึก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
30 นาย ปฏิวัติ ห้าวหาญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
31 นางสาว กัลยรัตน์ สิทธิชัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
32 นางสาว ชนินทร อักษรวงศ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
33 นางสาว กาญจนา ขอรับกลาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
34 นาย จตุพงษ์ ธงพรรษา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
35 นาย ชัยสัณฑ์ ศรีวิชชุพงษ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
36 นาย ธีรพร ติละกุล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
37 นางสาว วรัญญา ดวงแก้ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
38 นางสาว จินตนา ชารีศรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
39 นางสาว ไอรดา เปลี่ยนขำ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
40 นาย สฤษดิ์ นาหัวดง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
41 นางสาว สกุลกาญจน์ กำลังหาญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
42 นางสาว จิดาภา ฉัตรแก้ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
43 นาย ธิติพงษ์ ขวัญเมือง ไม่เสียค่าใช้จ่าย
44 นางสาว ปิยธิดา หัวนิล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
45 น.ส. นาฏวดี สุขสุวรรณ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
46 นาย อนันต์ สิรันทวิเนติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
47 นางสาว จริยา การะพิน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
48 นาย ยุทธพงษ์ ศรีสุวรรณ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
49 นางสาว ฐิติรัตน์ หน่อศรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
50 จ่าสิบตรี เอกชัย ลาภตระกูล ไม่เสียค่าใช้จ่าย
51 นาย ฉัตรชัย เพชรจันทร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
52 นางสาว กนกวรรณ โม่มาลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :