อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สรวิศ จงประสิทธิผล ชำระเงินแล้ว
2 นาย ณัติรุจน์ สุรวิชัยวัฒน์ รอการชำระเงิน
3 นาย ทวีศักดิ์ โทแก้ว รอการชำระเงิน
4 นาย ทวีศักดิ์ โทแก้ว รอการชำระเงิน
5 นางส่าว นิตยา วันทะนะ รอการชำระเงิน
6 นาย ภัทรวิทย์ ไชยพยอม รอการชำระเงิน
7 นาย ชวพงษ์ ดำริห์กุล รอการชำระเงิน
8 นาย วรัญญู วงษ์มา รอการชำระเงิน
9 นางสาว สุธิดา ล้านคำ รอการชำระเงิน
10 นาย มังกร อรรคนิมาตย์ รอการชำระเงิน
11 นาย ณัชนนท์ ทิพโกมุท รอการชำระเงิน
12 นาย สิรภพ เอื้ออารีโชค รอการชำระเงิน
13 นาย นันทวัฒน์ ธนัตถ์พาณิชย์ รอการชำระเงิน
14 นางสาว ณลิตา หนุเจียม รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :