อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้นพื้นฐาน

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ณัฐวัฒน์ น้อยมอย ชำระเงินแล้ว
2 นาย เสฏฐวุฒิ สงวนพร ชำระเงินแล้ว
3 นาย เอกชัย พลธรรม ชำระเงินแล้ว
4 นาย ธัชพล แก้วดี ชำระเงินแล้ว
5 นาย ธนภพ คล้ายแก้ว ชำระเงินแล้ว
6 นาย สมพล วิโรจนะดารา ชำระเงินแล้ว
7 นาย รณชัย สุขอร่าม รอการชำระเงิน
8 นาย เอกโชค วิวัฒน์จรรยาพร รอการชำระเงิน
9 นาย สุชาติ สุทธิวารี รอการชำระเงิน
10 นางสาว สุภาณีย์ โกสินทร์ รอการชำระเงิน
11 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เสริมศักดิ์ศรี รอการชำระเงิน
12 นาย ณัฐพงษ์ บุญช่วย รอการชำระเงิน
13 นาย ชัยพงศ์ กองกะมุด รอการชำระเงิน
14 นาย วุฒินันท์ ยินดีพจน์ รอการชำระเงิน
15 นาย กฤษฎา แก้ววังปา รอการชำระเงิน
16 นาย เอกพันธ์ ศิริวัฒนะ รอการชำระเงิน
17 นาย สุรเชษฐ์ ชาญชัยศิลป์ รอการชำระเงิน
18 นาย สุเชาว์ เลิศสะอาด รอการชำระเงิน
19 นางสาว นงลักษณ์ วงศ์เศรษฐี รอการชำระเงิน
20 นาย นัฐชัย เข็มพรม รอการชำระเงิน
21 นาย กิติพงษ์ ลิ้มทุ้ย รอการชำระเงิน
22 นาย นราธิป ทิพพิมานทอง รอการชำระเงิน
23 นาย สนปกรณ์ จูโต รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :