อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การทวนสอบซีเอ็มเอ็มแบบไม่สัมผัส หรือวีดีโอซีเอ็มเอ็มตามมาตรฐาน ISO 10360-7

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย ธีระพงษ์ มีสมเดช รอการชำระเงิน
2 นาย ธงชัย คุณวิทยไพศาล รอการชำระเงิน
3 นาย กิตติสัณห์ มงคลสุทธิรัตน์ รอการชำระเงิน
4 นาย ณัฐพล โสภณอนันต์กิจ รอการชำระเงิน
5 นางสาว สิริชัญญา ถ้ำเพชร รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :