อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS LAB 14

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สมพล วิโรจนะดารา ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ทิพยวารี โควงค์ รอการชำระเงิน
3 นาย จักรภพ แน่นอุดร รอการชำระเงิน
4 นางสาว นพรัตน์ ทองผดุงโรจน์ รอการชำระเงิน
5 นาย สุรชัย ปิดกันภัย รอการชำระเงิน
6 นางสาว สุภาณีย์ โกสินทร์ รอการชำระเงิน
7 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เสริมศักดิ์ศรี รอการชำระเงิน
8 น.สพ. ณัฐภพ ธัมกิตติคุณ รอการชำระเงิน
9 นาย วิสุทธิ์ ทรัพย์ชูกุล รอการชำระเงิน
10 นาย ธันยวีร์ ศรีรักษา รอการชำระเงิน
11 น.ส. ชลธิชา แก้วดี รอการชำระเงิน
12 นางสาว สุพรรณิการ์ ศรีล้อม รอการชำระเงิน
13 นาย ชาตินักรบ เธียรจินดากุล รอการชำระเงิน
14 นาย ทรงเกียรติ แย้มอำพล รอการชำระเงิน
15 นางสาว ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์ รอการชำระเงิน
16 นางสาว มาลินี เล็กมาก รอการชำระเงิน
17 นาย สิทธิศักดิ์ ตงลิ้ม รอการชำระเงิน
18 นาย บุญเริง สะระ รอการชำระเงิน
19 นางสาว สุพรรณี รจิตแก้ว รอการชำระเงิน
20 นาย วีระวัฒน์ พรมศรี รอการชำระเงิน
21 นางสาว จันทร์แรม รูปขำ รอการชำระเงิน
22 นาย ปรัชญา ภู่ระหงษ์ รอการชำระเงิน
23 นาย ไพฑูรย์ แพงช่วย รอการชำระเงิน
24 นางสาว อัญชลี ไกรบุบผา รอการชำระเงิน
25 นาย สิริปกรณ์ กลิ่นจันทร์ รอการชำระเงิน
26 นางสาว สุพัตรา เมืองเดช รอการชำระเงิน
27 นางสาว พจนีย์ พันดอกรักษ์ รอการชำระเงิน
28 นาย อนุศิษย์ บุญมี รอการชำระเงิน
29 นาย อานนท์ บุญยะ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :