อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร หลักเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางขนาดและเรขาคณิต (GD&T) ระดับ 1

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาง สุทธิณี สุภาพสุนทร รอการชำระเงิน
2 นางสาว มินตรา รัตนปรากฏ รอการชำระเงิน
3 นางสาว นวลอนงค์ ไพรชัฎ รอการชำระเงิน
4 นาย วุฒิไกร ทิพเนตร รอการชำระเงิน
5 นาย วศิน ลิ้มธัญลักษณ์ รอการชำระเงิน
6 นาย กิตติสัณห์ มงคลสุทธิรัตน์ รอการชำระเงิน
7 นางสาว อังกูรณา พริ้งเกษมชัย รอการชำระเงิน
8 นางสาว ธนิดา จรูญโรจน์ รอการชำระเงิน
9 นางสาว สิริชัญญา ถ้ำเพชร รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :