อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน EURAMET Calibration Guide No. 18 : cg-18

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว ปิยาภรณ์ เดชอุดม ชำระเงินแล้ว
3 นาย สถาพร สาหัส ชำระเงินแล้ว
4 นาย ฐาปนพงศ์ บุญทกูล ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว นพรัตน์ ทองผดุงโรจน์ ชำระเงินแล้ว
6 นาย สุรชัย ปิดกันภัย ชำระเงินแล้ว
7 นาย สิรวิชญ์ แช่มชั้น ชำระเงินแล้ว
8 นาย ภิญโญ สารใจวงศ์ ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว วรัญญา นาทรัพย์ ชำระเงินแล้ว
10 นาย ไพพงศ์ วงศ์วัฒน์ ชำระเงินแล้ว
11 นาย คัมภีร์ เปรพิพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
12 นาย ชลชัย อินทนะ ชำระเงินแล้ว
13 นาย วธัญญู ภูแซมโชติ รอการชำระเงิน
14 นาย กิตติสัณห์ มงคลสุทธิรัตน์ รอการชำระเงิน
15 นางสาว พัชราภรณ์ เฟืองฟูพงศ์ รอการชำระเงิน
16 นาย ฐิติกรณ์ โตพิพัฒน์ชัย รอการชำระเงิน
17 นาย อดิศัย มากน้อย รอการชำระเงิน
18 นางสาว จินตนา นามมูลน้อย รอการชำระเงิน
19 นาย ภาณุชิต สามารถ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :