อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร หลักการใช้งาน Calibrator พร้อมการทวนสอบอย่างถูกวิธี

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สมภพ ถนอมกิตติ รอการชำระเงิน
2 นาย ธนพิฐพศิน อินทรัตน์ รอการชำระเงิน
3 พันจ่าเอก เดชา งามตา รอการชำระเงิน
4 จ่าเอก สิทธิชัย สุวรรณหงส์ รอการชำระเงิน
5 นาย คนึง ดอนพิกุล รอการชำระเงิน
6 นาย พรเทพ มูลเมืองแสน รอการชำระเงิน
7 นาย ตรีวุฒิ ลิมทโรภาส รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :