อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดทางเคมี

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นางสาว สุวัฒนา สาริโด รอการชำระเงิน
2 นางสาว จิตฤทัย ระบบ รอการชำระเงิน
3 นางสาว พาฝัน พาฝัน รอการชำระเงิน
4 นางสาว สวรรญา ขวัญพร้อม รอการชำระเงิน
5 นาย จิรยุทธ์ ตั้งวิชิตฤกษ์ รอการชำระเงิน
6 นางสาว อุษณา เที่ยงมณี รอการชำระเงิน
7 นางสาว นันท์นภัส ลายทิพย์ รอการชำระเงิน
8 นาย ฉัตรเกล้า แก้ววิเชียร รอการชำระเงิน
9 นาย โกมุท ตอพล รอการชำระเงิน
10 นางสาว พีรยา ตรีรัสสพานิช รอการชำระเงิน
11 นาง ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :