อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer Calibration)

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย กฤษดา อุปรัตน์ถา รอการชำระเงิน
2 นาย กมลพัฒน์ ประพันธา รอการชำระเงิน
3 นาย ขุนแผน ลี้ภัย รอการชำระเงิน
4 นาย วุฒิชัย ชีอยู่ รอการชำระเงิน
5 นางสาว ธิดารัตน์ จิระพิพัฒน์กุล รอการชำระเงิน
6 นาย ขัวญชัย คำดวง รอการชำระเงิน
7 นาย อนุพันธ์ โตเชื้อ รอการชำระเงิน
8 นาย ประวิตร แย้มสุริโยทัย รอการชำระเงิน
9 นาย คมศักดิ์ ศรีนุเคราะห์ รอการชำระเงิน
10 นาย สาธิน ศรียุทธไกร รอการชำระเงิน
11 นาง วิลาสินี เทพเทียน รอการชำระเงิน
12 นาย ปิยะวัฒน์ ลอยลิบ รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :