อบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก และการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการชำระเงิน
1 นาย สถาพร โพธิ์แดง รอการชำระเงิน
2 นาย สถาพร โพธิ์แดง รอการชำระเงิน
3 นาย ชัยนันต์ สุขสำราญชัย รอการชำระเงิน
4 นางสาว ชนิดา ไชยแสนฤทธิ์ รอการชำระเงิน
5 นาย ภูริณัฐ สมประดี รอการชำระเงิน
6 นางสาว อมรรัตน์ แก้วมณี รอการชำระเงิน
7 นาย ธงไชย วงศ์ยีเม๊าะ รอการชำระเงิน
8 นาย ชวลิต วงษ์นามใหม่ รอการชำระเงิน
9 นางสาว วรินทร หนองใหญ่ รอการชำระเงิน
10 นางสาว ศุภานน พรมทัต รอการชำระเงิน
11 นาย ดนุพล ยอดศรีทอง รอการชำระเงิน
หมายเหตุ
- ระบบไม่รองรับ Browser : IE ต่ำกว่า Version 10
- Browser : อื่นสามารถเข้าได้ตามปกติ
สมัครสมาชิก
ค้นหาหลักสูตร

-กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ (อบรม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติtop กลับสู่ด้านบน

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4206 หรือ 4228 
โทรศัพท์มือถือ 081 840 2902
โทรสาร 0 2577 2823 
Email :